Reg No: FAKI 2010/3

 

Logotype of Karlstad University

Faculty Board of Economic Sciences, Communication and IT
Business Administration

Reading List

Valid from spring semester 2013

 

Course Code: FEGC43
Business Administration: Bachelor's Thesis, 15.0 Credits
(Företagsekonomi - Kandidatuppsats, 15.0 Swedish credit points)
Degree Level: Bachelor


Books
Ekengren, A, M. J, Hinnfors. Uppsatshandbok. Hur du lyckas med din uppsats. Edition 2006. Lund: Studentlitteratur.

Jacobsen, D I. Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Edition 2002. Lund: Studentlitteratur.


Reference Literature

http://www.kth.se/vil/learninglab/plagiat. The handbook "Guiding students away from plagiarism"

Aczel, D. Complete business statistics. Edition 1999. McGraw Hill.

Bell, J. Introduktion till forskningsmetodik. Edition 1993. Lund: Studentlitteratur.

Christensen, L m fl. Marknadsundersökning - en handbok. Edition 1998. Lund: Studentlitteratur.

Darmer, P & Freytag, P. Företagsekonomisk undersökningsmetodik. Edition 1995. Lund: Studentlitteratur.

Gustavsson, B. Grundad teori för ekonomer. Edition 1998. Bjärred: Academia Adacta.

Halvorsen, K. Samhällsvetenskaplig metod. Edition 1992. Lund: Studentlitteratur.

Holme, I & Solvang, B. Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder. Edition 1997. Lund: Studentlitteratur.

Kvale, S. Den kvalitativa forskningsintervjun. Edition 1997. Lund: Studentlitteratur.

Lundahl, U & Skärvad, P-H. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. Edition 1992. Lund: Studentlitteratur.

Miles & Huberman. Qualitative Data Analysis. An expanded Soursebook. Edition 1994. London: Sage.

Norén, L. Tolkande företagsekonomisk forskning. Edition 1995. Lund: Studentlitteratur.

Patel, R & Davidsson, B. Forskningens grunder - Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Edition 1991. Lund: Studentlitteratur.

Strauss, A & Corbin, J. Basics of Qualitative Research. Edition 1998. Newbury Park: Sage.

Svenska Språknämnden. Svenska skrivregler. Last edition. Liber.


Approved by Faculty Board of Economic Sciences, Communication and IT, 2 February 2010

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad, Sweden
Tel +46-54-700 10 00  Fax +46-54-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se