Dnr: FAKI 2010/3

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Företagsekonomi

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2013

 

Kurskod: FEGC43
Företagsekonomi - Kandidatuppsats, 15.0 hp
(Business Administration: Bachelor's Thesis, 15.0 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Ekengren, A, M. J, Hinnfors. Uppsatshandbok. Hur du lyckas med din uppsats. Upplaga 2006. Lund: Studentlitteratur.

Jacobsen, D I. Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Upplaga 2002. Lund: Studentlitteratur.


Referenslitteratur

http://www.kth.se/vil/learninglab/plagiat. Handboken "Hjälp studenterna att undvika plagering"

Aczel, D. Complete business statistics. Upplaga 1999. McGraw Hill.

Bell, J. Introduktion till forskningsmetodik. Upplaga 1993. Lund: Studentlitteratur.

Christensen, L m fl. Marknadsundersökning - en handbok. Upplaga 1998. Lund: Studentlitteratur.

Darmer, P & Freytag, P. Företagsekonomisk undersökningsmetodik. Upplaga 1995. Lund: Studentlitteratur.

Gustavsson, B. Grundad teori för ekonomer. Upplaga 1998. Bjärred: Academia Adacta.

Halvorsen, K. Samhällsvetenskaplig metod. Upplaga 1992. Lund: Studentlitteratur.

Holme, I & Solvang, B. Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder. Upplaga 1997. Lund: Studentlitteratur.

Kvale, S. Den kvalitativa forskningsintervjun. Upplaga 1997. Lund: Studentlitteratur.

Lundahl, U & Skärvad, P-H. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. Upplaga 1992. Lund: Studentlitteratur.

Miles & Huberman. Qualitative Data Analysis. An expanded Soursebook. Upplaga 1994. London: Sage.

Norén, L. Tolkande företagsekonomisk forskning. Upplaga 1995. Lund: Studentlitteratur.

Patel, R & Davidsson, B. Forskningens grunder - Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Upplaga 1991. Lund: Studentlitteratur.

Strauss, A & Corbin, J. Basics of Qualitative Research. Upplaga 1998. Newbury Park: Sage.

Svenska Språknämnden. Svenska skrivregler. Senaste upplagan. Liber.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2010-02-02

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se