Dnr: HNT2018/6

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Folkhälsovetenskap

Litteraturlista

Våld i nära relationer ur ett folkhälsoperspektiv

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: FHGVR2
Kursens benämning: Våld i nära relationer ur ett folkhälsoperspektiv
Domestic violence in a public health perspective
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Heimer, Gun; Björck, Annika, & Kunosson, Chrystal (red.). Våldsutsatta kvinnor samhällets ansvar. Upplaga 3. Lund: Studentlitteratur, 2014. Antal sidor: 304.

Holmberg, Carin & Enander Viveka. Varför går hon?: om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser. Lund: Studentlitteratur, 2011. Antal sidor: 142.

Lundgren, Eva. Våldets normaliseringsprocess och andra våldsförståelser. ROKS, 2012. Antal sidor: 105. kan beställas från www.roks.se

Wendt, Eva & Enander, Viveka. Övergiven eller stöttad? Våldsutsatta kvinnors erfarenheter av bemötande inom hälso- och sjukvården.. Visby: A-A books on demand, 2013. Antal sidor: 128.

Rapporter
Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen. Uppsala: NCK Uppsala universitet. NCK- rapport 2010:4. www.nck.uu.se . Antal sidor: 200. Rapporten kan beställas från NCK

Uppsalamodellen att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården. Uppsala: NCK Uppsala universitet. NCK-rapport 2017:1. http://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/nck-s-publikationer. Antal sidor: 100.

Våld och hälsa - En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa. Uppsala: Uppsala universitet, 2014. NCK-rapport 2014:1.

Almqvist, Kjerstin, Georgsson, Anna, Grip, Karin & Broberg, Anders. Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld erfarenheter från en studie av barn som deltagit i Bojens grupprogram Rapport från forskningsprojektet Bojen - utvärdering av gruppverksamhet för barn som bevittnat våld mot mamma och deras mammor. Allmänna Barnhuset, 2012. Kan laddas ner från deras hemsida eller beställas från dem.


Referenslitteratur

Connell, Raewyn . Om genus. Bokförlaget Daidalos. Antal sidor: ca 50.

De los Reyes, Paulina, Molina, Irene & Mulinari, Diana. Maktens (o)lika förklädnader: kön, klass och etnicitet i det postkoloniala Sverige. Stockholm: Atlas akademi, 2006. Antal sidor: Urval cirka 50 sidor.

Enander, Viveka (red.), Eriksson Larsson, Susanne, Fries, Julia, Holmberg, Carin (red.), Larsdotter, Suzann & Olsson, Hanna. Hur går hon? : om att stödja misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser. Studentlitteratur, 2011.

Gottzén, Lucas & Jonsson Rickard red. Andra män maskulinitet, normskapande och jämställdhet. Stockholm: Gleerups, 2012. 50.

Herman, Judith L. Trauma och tillfrisknande. Om följderna av incest, våldtäkt, krig och tortyr och behandlingen av dessa trauma.. Mölndal: PsykoterapiHuset Torbjörnsson-Svenaeus AB, 1998. 121-156. Antal sidor: 35.

Avhandling
Agevall, Charlotte . Våldet och kärleken. Våldsutsattas kvinnors begripliggörande av sina erfarenheter. . Lund: Lunds universitet, 2012. Antal sidor: 307. ett urval kan komma att ske.


Dessutom tillkommer vetenskapliga artiklar

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2018-09-27