Dnr: HNT 2018/10

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Biologi

Litteraturlista

Biologi med didaktisk inriktning 5

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: BIAL92
Kursens benämning: Biologi med didaktisk inriktning 5
Biology and Biology Teaching 5
Högskolepoäng: 22.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


1. Undervisning och lärande för hållbar utveckling, 7,5 hp

Dessutom delas vetenskapliga artiklar ut via webbplattform.

Böcker
Björneloo, Inger. Hållbar utveckling - att undervisa utifrån helheter och sammanhang. Stockholm: Liber, 2011. www.liber.se. Antal sidor: 140.

Murray, P. The sustainable self - a personal approach to sustainability education. Earthscan Ltd, 2011. Antal sidor: 244.

Sandell, K., Öhman, J., & Östman, L. Education for sustainable development. Nature, school and democracy. Lund: Studentlitteratur, 2005. Antal sidor: 239.

2a. Floristik och faunistik, 15 hp

Delkursen ges inte ht 2018.

2b. Självständigt arbete, 15 hp

Vetenskapliga artiklar med inriktning mot det valda forskningsområdet som behandlas i det självständiga arbetet.

Böcker
Bryman, A. Samhällsvetenskapliga metoder. Senaste upplagan. Stockholm: Liber.

Johansson, B. & Svedner, P-O. Examensarbetet i lärarutbildningen: undersökningsmetoder och språklig utformning. Senaste upplagan. Uppsala: Kunskapsföretaget.


Reviderad 2017-09-27.
Reviderad 2018-09-24, delkurs 2a.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2018-09-24