Dnr: HS 2018/31

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Psykologi

Litteraturlista

Psykodynamisk psykoterapi II

Gäller från och med vt 2019

 

Kurskod: PSAP81
Kursens benämning: Psykodynamisk psykoterapi II
Psychodynamic psychotherapy II
Högskolepoäng: 17 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Argus-Zivaljic, V. Dynamiska korttidsterapier. Lund: Studentlitteratur, 2018. Antal sidor: 137.

Killingmo, B. & Gullestad S.E. Undertexten. Psykoanalytisk terapi i praktiken. Stockholm: Liber AB, 2011. Antal sidor: 260.

Lemma, A., Target, M. & Fonagy, P. Brief dynamic interpersonal therapy. A clinician’s guide. Oxford University Press, 2011. Antal sidor: 262.

McWilliams, N. Psychoanalytic psychotherapy. A practiotioner’s guide. New York: The Guilford Press, 2004. Antal sidor: 303 .

Artiklar
Artiklar enligt kurslärarnas anvisningar tillkommer


Referenslitteratur

Böcker
Levenson, H. Brief Dynamic Therapy. Washington: American Psychological Association, 2017.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-09-07