Dnr: HS2018/8

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Företagsekonomi

Litteraturlista

Industriell ekonomi - examensarbete

Gäller från och med vt 2019

 

Kurskod: IEAE02
Kursens benämning: Industriell ekonomi - examensarbete
Industrial Management - Degree Project
Högskolepoäng: 30 hp
Utbildningsnivå:Referenslitteratur

A, Strauss. J, Corbin. Basics of Qualitative Research. Newbury Park: Sage, 1998.

Aczel, D. Complete business statistics. McGraw Hill,, 1999.

Bryman, A. Bell, E. Business research methods. Red. Oxford University Press, USA. 2007.

Clegg, S Hardy, C. Handbook of organization studies. Sage Publication Ltd, 1996.

Ghauri, P. Grönhaug, K. Research methods in business studies: A practical guide. Prentice Hall, 2005.

Gummesson, E. Qualitative methods in management research. Sage Publications, Inc, 2000.

M, B, Miles. A, M, Huberman. Qualitative Data Analysis. An Expanded Sourcebook. London: Sage, 1994.

M, Saunders. L, P, Lewis. A, Thornhill. Research methods for business students. Upplaga 5. Harlow: Financial Times Prentice Hall, 2009.

R, Yin. Case study research. Sage, 1989.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-09-10