Reg No: HNT 2018/6

 

Logotype of Karlstad University


Faculty Board of Health, Science and Technology
Public Health Science

Course Reading

Collaboration for the best interests of the child

Valid from spring semester 2019

 

Course Code: FHASBB
Course Title: Collaboration for the best interests of the child
Samverkan för barns bästa
Credits: 7.5
Degree Level:


Books
Axelsson, Runo & Bihari Axelsson, Susanna . Om Samverkan – för utveckling av hälsa och välfärd. Lund: Studentlitteratur, 2013.

Englund, Ulrika . Samverkansprojekt, och sen då? - en uppföljande studie om samverkansprocessen kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Örebro: Örebro universitet: Doktorsavhandling. , 2017. http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:1088072/FULLTEXT02.pdf

Jakobsson, Inga-Lill & Lundgren, Marianne. Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd. Stockholm: Natur Kultur Akademisk, 2013.

Reports
Danermark, Berth; Germundsson, Per; Englund, Ulrika & Lööf, Kicki . Samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. En formativ utvärdering av samverkan mellan skola, socialtjänst, polis samt barn- och ungdomspsykiatri. (slutrapport). Örebro: Örebro universitet, Hälsoakademin.

Socialstyrelsen. Samverka för barns bästa - en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer. Stockholm: Socialstyrelsen, 2013.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset . Samverkansteam – för stöd till barn och föräldrar i samband med separation (Slutrapport). Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset , 2018.


Reference Literature

Articles
Engh, Lisbet & Eriksson, Ulla-Britt . The School Nurse’s Ability to Detect and Support Abused Children. A Trust-Creating Process. 2015. The Journal of School Nursing,. 31(5), 353-362. .

Gilbert, Ruth; Kemp, Alison; Thoburn, June; Sidebothan, Peter; Radford, Lorraine; Glaser, Danya, & MacMillan, Harriet. ). Recognising and responding to child maltreatment. 2009. The Lancet. 373 (9658), 167-180.

Sundqvist, Johanna; Ögren, Kenneth; Padyab, Mojgan & Ghazinour, Mehdi . Collaboration patterns among Swedish professionals in the repatriation of unaccompanied asylum-seeking refugee children: an explorative study. 2016. European Journal of Social Work. 19(6), 901-916.


 

Approved by the Faculty Board of Health, Science and Technology, 28 August 2018