Dnr: PAGHLL/20182

 

Logotype of Karlstad University


Lärarutbildningsnämnden
Pedagogiskt arbete

Litteraturlista

Handledarutbildning för lokala lärarutbildare

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: PAGHLL
Kursens benämning: Handledarutbildning för lokala lärarutbildare
Supervising Trainee Teachers
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Emsheimer, Peter & Göhl, Inger. Handledning i lärarutbildning: att utforska undervisningssituationer. Lund: Studentlitteratur, 2014. Antal sidor: 191.

Hattie, John. Synligt lärande för lärare. Stockholm: Natur och Kultur, 2012. Antal sidor: 331.

Hattie, John & Timperly, Helen. "The Power of Feedback". Review of Educational Research. 2007/77/81. s.81-112. Antal sidor: 32.

Lindström, Lars. "Produkt- och processvärdering i skapande verksamhet". I: Att bedöma eller döma: tio artiklar om bedömning och betygsättning. Skolverket, 2002. s.109-124. Antal sidor: 16.

Løw, Ole. Pedagogisk handledning. Lund: Studentlitteratur, 2011. Antal sidor: 230.

Scherp, Hans-Åke. "Quantifying qualitative data using cognitive maps". International Journal of Research & Method in Education. 2013/36/1. s.67-81. Antal sidor: 15.

William, Dylan. Att följa lärande: formativ bedömning i praktiken. Lund: Studentlitteratur, 2013. Antal sidor: 200.


Forskningsartiklar och avhandlingar om ca 300 sidor tillkommer. Även VFU-dokument tillkommer.

 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2018-08-16