Dnr: HS 2018/10

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Rättsvetenskap

Litteraturlista

Arbetsrätt B - internt komparativ rätt

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: RVGB21
Kursens benämning: Arbetsrätt B - internt komparativ rätt
Labour Law B: Internal Comparative Law
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Internt komparativ arbetsrätt

Böcker
Andersson, A. m fl. Kommunal arbetsrätt. Upplaga 4. Studentlitteratur, 2014.

Hinn, E. & Aspegren, L. Offentlig arbetsrätt. Upplaga 3. Norstedts Juridik, 2015.

Källström, K. & Malmberg, J. Anställningsförhållandet. Upplaga 4. Iustus, 2016.

Nyström, B. EU och arbetsrätten. Upplaga 5. Norstedts Juridik, 2016.

Lagtext
Göransson, H. & Garpe, B. Arbetslagstiftning. Norstedts Juridik, 2018.

Uppsats

Böcker
Jensen, U., Rylander, S. & Lindblom, P. Att skriva juridik. Upplaga 6. Iustus , 2018.

Lehrberg, B. Praktisk juridisk metod. Upplaga 10. Jure AB, 2017.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-08-06