Dnr: HNT 2018/10

 

Logotype of Karlstad University


Lärarutbildningsnämnden
Biologi

Litteraturlista

Biologi med didaktisk inriktning 1

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: BIGBI1
Kursens benämning: Biologi med didaktisk inriktning 1
Biology for Teaching 1
Högskolepoäng: 30 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Andersson, Björn. Att förstå skolans naturvetenskap. Forskningsresultat och nya idéer. Lund: Studentlitteratur, 2008.

Andersson, Björn. Att utveckla undervisning i naturkunskap - kunskapsbygge med hjälp av ämnesdidaktik. Lund: Studentlitteratur, 2011.

Sverige. Skolverket (2013). Sex- och samlevnadsundervisning i gymnasieskolan: sexualitet, relationer och jämställdhet i de gymnasiegemensamma ämnena. Stockholm: Skolverket. Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats

Floristik och faunistik

Böcker
Mossberg, Bo, Stenberg, Lennart. Svensk fältflora. Senaste upplagan. Wahlström Widstrand.

Douwes, Per, Hall Ragnar, Hansson, Christer, Sandhall, Åke. Insekter. En fälthandbok. Stockholm: Interpublishing, 2004.

Gärdenfors, Ulf, Hall, Regnar, Hansson, Christer, Wilander, Per. Svensk småkrypsfauna. En bestämningsbok till ryggradslösa djur utom insekter. Lund: Studentlitteratur, 2004.

Hallingbäck, Tomas. Mossor en fältguide. Naturcentrum AB, 2016.

Moberg, Roland, Hultegren, Svante . Lavar en fältguide. Naturcentrum AB, 2016.

Zoologi

Sadava, David, Hillis, David, Heller, Craig, Hacker, Sally. Life The Science of Biology. Senaste upplagan. Sinauer Macmillan Eduction.

Kompendier
Egenproducerat utbildningsmaterial som distrubieras via utbildningsplattformen.


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2018-02-12