Dnr: HS 2018/32

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Sociologi

Litteraturlista

Samhällsplanerarens sociologiska kontext II

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: SOGB60
Kursens benämning: Samhällsplanerarens sociologiska kontext II
The Sociological Context of Spatial Social Planning II
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Appadurai, Arjun. Modernity at large. Cultural dimensions of globalization. Minneapolis, Minnesota: University of Minnesota Press. Kapilet 1-2. Antal sidor: 47. E-bok

de los Reyes, Paulina & Hörnqvist, Magnus. Bortom kravallerna: konflikt, tillhörighet och representation i Husby. Stockholm: Stockholmia. Utvalda kapitel. Antal sidor: 70.

Edling, Christofer & Liljeros, Fredrik (red). Ett delat samhälle : makt, intersektionalitet och social skiktning. Malmö: Liber, 2016. Ca. 165 s. i urval för kursen . Antal sidor: 219.

Elias, Norbert & Scotson, John L. Etablerade och outsiders. Lund: Arkiv förlag, 2010. Antal sidor: 293.

Johansson, Thomas & Lalander, Philip. Vardagslivets socialpsykologi. Stockholm: Liber, 2013. Ca. 150 s. i urval för kursen . Antal sidor: 215.

Lidskog, Rolf. Staden, våldet och tryggheten: om social ordning i ett mångkulturellt samhälle. Göteborg: Daidalos, 2006. Antal sidor: 330.

Rosa, Hartmut. Acceleration, modernitet och identitet: tre essäer. Göteborg: Daidalos, 2014. Antal sidor: 154.

Kompendier
Mänskliga rättigheter på hemmaplan inspiration för arbetet i kommunen.. http://www.do.se/globalassets/stodmaterial/stod-inspiration-manskliga-rattigheter-kommun2.pdf (2018-07-05).

Vägar till rättigheter en inspirationsbok i lokalt antidiskrimineringsarbete.. s.10-21. http://www.do.se/globalassets/stodmaterial/stod-vagar-rattigheter2.pdf (2018-07-05).

Tidskriftsartiklar
Krekula, C., Närvänen, A-L. & Näsman, E. 2005. "Ålder i intersektionell analys". Kvinnovetenskaplig tidskrift. 2-3.05.. s.81-94 . https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&as_sdt=2005&sciodt=0%2C5&cites=636447367886330869&scipsc=&q=%C3%85lder+i+intersektionell+analys&btnG= (2018-07-05).


Litteratur kan tillkomma enligt lärarens anvisningar.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-07-03