Dnr: HS 2018/38

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Svenska språket

Litteraturlista

Ordförråd och fraseologi

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: S1GB05
Kursens benämning: Ordförråd och fraseologi
Vocabulary and Phraseology
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Ordförråd och fraseologi, 7,5 hp

Artiklar om max 100 sidor kan tillkomma.

Enström, Ingegerd. Ordens värld. Svenska ord - struktur och inlärning. Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2016. (2:a uppl.). ISBN 978-91-7382-888-8. Antal sidor: 191.

Gustafsson, Anna & Håkansson, David. Ord på prov: en studie av ordförståelse i högskoleprovet. Lund: 2017. ISBN 978-91-88473-41-7. Antal sidor: 144.

Hultman, Tor G. Svenska akademiens språklära. Stockholm: Svenska Akademien, 2003. (Läses enligt anvisningar). ISBN 91-7227-351-8.

Sköldberg, Emma. Korten på bordet. Innehålls- och uttrycksmässig variation hos svenska idiom. Göteborg: Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning, 2004. (Läses enligt anvisningar). ISBN 91-974747-1-1.

Svensén, Bo. Handbok i lexikografi: ordböcker och ordboksarbete i teori och praktik. Stockholm: Norstedts Akademiska Bokförlag, 2004. (2:a uppl.). (Läses enligt anvisningar). ISBN 91-7227-269-4.

Vogel, Anna. Språket, kroppen och tankarna. Lund: Studentlitteratur, 2011. ISBN 978-91-44-05672-2. Antal sidor: 110.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-06-15