Dnr: HS 2014/39

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Svenska språket

Litteraturlista

Språkhistoria och nordistik

Gäller från och med ht 2014

 

Kurskod: S1GB04
Kursens benämning: Språkhistoria och nordistik
Language History and Scandinavian Languages
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Språkhistoria och nordistik, 7,5 hp

Artiklar om max 100 sidor kan tillkomma.

Att förstå varandra i Norden. Språknämnderna i Norden. 2002. (Webutgåva).

Ordböcker i tryckt och digital form (svenska med historisk inriktning samt danska-svenska och norska-svenska.

Texter på norska och/eller danska (skönlitteratur och sakprosa) om max 200 sidor samt ljudmaterial tillkommer.

Äldre svenska texter (skönlitteratur och sakprosa) om max 100 sidor tillkommer.

Delsing, Lars-Olof & Lundin Åkesson Katarina. Håller språket ihop Norden? En forskningsrapport om ungdomars förståelse av danska, svenska och norska. Köpenhamn: Nordiska ministerrådet, 2005. ISBN 92-893-1221-1. Antal sidor: 210.

Hultman, Tor G. Svenska akademiens språklära. Stockholm: Svenska Akademien, 2203. (Läses enligt anvisningar). ISBN 91-7227-351-8.

Lundbladh, Carl-Erik. Handledning till Svenska akademiens ordbok. Stockholm: Norstedts, 1992. ISBN 91-1-915681-2. Antal sidor: 94.

Moberg, Lena & Westman, Margareta (red.). Svenskan i tusen år. Glimtar ur svenska språkets uveckling. Lund: Studentlitteratur, 2013. (2:a uppl.). (Läses enligt anvisningar). ISBN 9789144096049.

Pettersson, Gertrud. Svenska språket under sjuhundra år. Lund: Studentlitteratur, 2005. (2:a uppl.). ISBN 91-44-03911-5. Antal sidor: 290.

Rekdal, Olaug. Norsk som nabospråk: håndbok för deg som er svensk og vil laere mer om norsk språk o kultur. Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2002. (Läses enligt anvisningar). ISBN 91-7382-772-X.

Zola Christensen, Robert. Dansk for svensktalende. Lund: Studentlitteratur, 2007. (2:a uppl.). (Läses enligt anvisningar). ISBN 9789144003818.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2014-03-12