Dnr: HS 2018/38

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Svenska språket

Litteraturlista

Skrivprocess och akademiskt skrivande

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: S1GB02
Kursens benämning: Skrivprocess och akademiskt skrivande
Writing Process and Academic Writing
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Skrivprocess och akademiskt skrivande, 7,5 hp

Artiklar om max 100 sidor kan tillkomma.

Ask, Sofia. Hållbara texter. Grunderna i formellt skrivande. Stockholm: Liber AB, 2011. (2:a uppl.). ISBN 978-91-47-10428-4. Antal sidor: 93.

Ask, Sofia. Vägar till ett akademiskt skriftspråk. Växjö: Växjö universitet, 2007. (Läses enligt anvisningar).

Dysthe, Olga, Hertzberg, Frøydis, Hoel, Torlaug Løkensgard. Skriva för att lära: skrivande i högre utbildning. Lund: Studentlitteratur, 2011. (2:a uppl.). (Läses enligt anvisningar).

Hellspong, Lennart. Konsten att tala. Handbok i praktisk retorik. Lund: Studentlitteratur, 2011. (3:e uppl.). (Läses enligt anvisningar).

Hultman, Tor G. Svenska akademiens språklära. Stockholm: Svenska Akademien, 2003. (Läses enligt anvisningar). ISBN 91-7227-351-8.

Rosén, Mikael. Skriva för att övertyga. Stockholm: Sanoma Utbildning, 2017. ´(2:a uppl.) (Läses enligt anvisningar). ISBN 978-91-523-4046-2.

Thurén, Torsten & Strachal, George. Källa: Internet. Att bedöma information utifrån källkritiska principer. Malmö: Gleerups, 2011. ISBN 978-91-40-67394-7. Antal sidor: 147.

Handböcker
Språkriktighetsboken. Stockholm: Norstedts Akademiska Bokförlag, 2005 (eller senare omtryck). ISBN 13: 978-91-7227-381-8.

Svenskt språkbruk. Stockholm: Norstedts, 2003. ISBN 9172273461.

Svenska skrivregler. Red. Ola Karlsson. Stockholm: Liber , 2017. (4:e uppl.). ISBN 978-91-47-11149-7.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-06-15