Dnr: HS 2018/38

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Svenska språket

Litteraturlista

Svenska språket i teori och praktik II

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: S1GB01
Kursens benämning: Svenska språket i teori och praktik II
Swedish Language in Theory and Practice II
Högskolepoäng: 30 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Delkurs 1: Skrivprocess och akademiskt skrivande, 7,5 hp

Artiklar om max 100 sidor kan tillkomma.

Ask, Sofia. Hållbara texter. Grunderna i formellt skrivande. Stockholm: Liber AB, 2011. (2:a uppl.). ISBN 978-91-47-10428-4. Antal sidor: 93.

Ask, Sofia. Vägar till ett akademiskt skriftspråk. Växjö: Växjö universitet, 2007. (Läses enligt anvisningar).

Dysthe, Olga, Hertzberg, Frøydis, Hoel, Torlaug Løkensgard. Skriva för att lära: skrivande i högre utbildning. Lund: Studentlitteratur, 2011.( 2:a uppl.). (Läses enligt anvisningar).

Hellspong, Lennart. Konsten att tala. Handbok i praktisk retorik. Lund: Studentlitteratur, 2011. (3:e uppl.). (Läses enligt anvisningar).

Hultman, Tor G. Svenska akademiens språklära. Stockholm: Svenska Akademien, 2003. (Läses enligt anvisningar). ISBN 91-7227-351-8.

Rosén, Mikael. Skriva för att övertyga. Stockholm: Sanoma Utbildning, 2017. (2:a uppl). (Läses enligt anvisningar). ISBN 978-91-523-4046-2.

Thurén, Torsten & Strachal, George. Källa: Internet. Att bedöma information utifrån källkritiska principer. Malmö: Gleerups, 2011. ISBN 978-91-40-67394-7. Antal sidor: 147.

Handböcker
Språkriktighetsboken. Stockholm: Norstedts Akademiska Bokförlag, 2005 (eller senare omtryck). ISBN 13: 978-91-7227-381-8.

Svenskt språkbruk. Stockholm: Norstedts, 2003. ISBN 9172273461.

Svenska skrivregler. Red. Ola Karlsson. Stockholm: Liber, 2017. (4:e uppl.). ISBN 978-91-47-11149-7.

Delkurs 2: Svenska i tal och samtal, 7,5 hp

Artiklar om max 100 sidor kan tillkomma.

Valfri handbok i muntlig presentation/retorik. Väljs utifrån lista som presenteras av läraren vid kursstart.

Engstrand, Olle. Fonetik light. Lund: Studentlitteratur, 2007. (Läses enligt anvisningar). ISBN 978-91-44-04399-9.

Engstrand, Olle. Hur låter svenskan, ejengklien?. Stockholm: Norstedts, 2012. ISBN 978-91-1-304092-9. Antal sidor: 271.

Hellspong, Lennart. Konsten att tala. Handbok i praktisk retorik. Lund: Studentlitteratur, 2011. (3:e uppl.). (Läses enligt anvisningar). ISBN 978-91-44-06739-1.

Hellspong, Lennart. Konsten att tala. Övningsbok i praktisk retorik. Lund: Studentlitteratur, 2011. (3:e uppl.). (Läses enligt anvisningar). ISBN 978-91-44-06740-7.

Hultman, Tor G. Svenska akademiens språklära. Stockholm: Svenska Akademien, 2003. (Läses enligt anvisningar). ISBN 91-7227-351-8.

Norrby, Catrin. Samtalsanalys: så gör vi när vi pratar med varandra. Lund: Studentlitteratur, 2014. (3:e uppl.). ISBN 978-91-44-08888-4. Antal sidor: 284.

Delkurs 3: Språkhistoria och nordistik, 7,5 hp

Artiklar om max 100 sidor kan tillkomma.

Att förstå varandra i Norden. Språknämnderna i Norden. 2002. (Webutgåva).

Ordböcker i tryckt och digital form (svenska med historisk inriktning samt danska-svenska och norska-svenska.

Texter på norska och/eller danska (skönlitteratur och sakprosa) om max 200 sidor samt ljudmaterial tillkommer.

Äldre svenska texter (skönlitteratur och sakprosa) om max 100 sidor tillkommer.

Delsing, Lars-Olof & Lundin Åkesson Katarina. Håller språket ihop Norden? En forskningsrapport om ungdomars förståelse av danska, svenska och norska. Köpenhamn: Nordiska ministerrådet, 2005. ISBN 92-893-1221-1. Antal sidor: 210.

Hultman, Tor G. Svenska akademiens språklära. Stockholm: Svenska Akademien, 2203. (Läses enligt anvisningar). ISBN 91-7227-351-8.

Lundbladh, Carl-Erik. Handledning till Svenska akademiens ordbok. Stockholm: Norstedts, 1992. ISBN 91-1-915681-2. Antal sidor: 94.

Moberg, Lena & Westman, Margareta (red.). Svenskan i tusen år. Glimtar ur svenska språkets uveckling. Lund: Studentlitteratur, 2013. (2:a uppl.). (Läses enligt anvisningar). ISBN 9789144096049.

Pettersson, Gertrud. Svenska språket under sjuhundra år. Lund: Studentlitteratur, 2005. (2:a uppl.). ISBN 91-44-03911-5. Antal sidor: 290.

Rekdal, Olaug. Norsk som nabospråk: håndbok för deg som er svensk og vil laere mer om norsk språk o kultur. Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2002. (Läses enligt anvisningar). ISBN 91-7382-772-X.

Zola Christensen, Robert. Dansk for svensktalende. Lund: Studentlitteratur, 2007. (2:a uppl.). (Läses enligt anvisningar). ISBN 9789144003818.

Delkurs 4: Ordförråd och fraseologi, 7,5 hp

Artiklar om max 100 sidor kan tillkomma.

Enström, Ingegerd. Ordens värld. Svenska ord - struktur och inlärning. Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2016. (2:a uppl.). ISBN 978-91-7382-888-8. Antal sidor: 191.

Gustafsson, Anna & Håkansson, David. Ord på prov: en studie av ordförståelse i högskoleprovet. Lund: Lunds universitet, 2017. ISBN 978-91-88473-41-7. Antal sidor: 144.

Hultman, Tor G. Svenska akademiens språklära. Stockholm: Svenska Akademien, 2003. (Läses enligt anvisningar). ISBN 91-7227-351-8.

Sköldberg, Emma. Korten på bordet. Innehålls- och uttrycksmässig variation hos svenska idiom. Göteborg: Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning, 2004. Läses enligt anvisningar. ISBN 91-974747-1-1.

Svensén, Bo. Handbok i lexikografi: ordböcker och ordboksarbete i teori och praktik. Stockholm: Norstedts Akademiska Bokförlag, 2004. (2:a uppl.). (Läses enligt anvisningar). ISBN 91-7227-269-4.

Vogel, Anna. Språket, kroppen och tankarna. Lund: Studentlitteratur, 2011. ISBN 978-91-44-05672-2. Antal sidor: 110.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-06-15