Dnr: HS 2018/24

 

Logotype of Karlstad University


Lärarutbildningsnämnden
Historia

Litteraturlista

Betyg och bedömning - musiklärare

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: MUAL08
Kursens benämning: Betyg och bedömning - musiklärare
Marking and Assessment in Music Education
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Hult, Agneta & Olofsson, Anders, red.. Utvärdering och bedömning i skolan: för vem och varför? . Natur och kultur, 2017. Antal sidor: 192.

Nordgren, Kenneth Red. Odenstad, Christina & Samuelsson, Johan. Betyg i teori och praktik. Gleerups, 2012. Antal sidor: 150.

Kapitel i bok
Alm, Fredrik & Colnerud, Gunnel . “Teacher´s experience of unfair grading.” Educational Assessment. Routledge, 2015. Antal sidor: 20:132–150.

Carlgren, Ingrid. "Kunnande, kunskap, kunnighet". I: Pedagogisk bedömning. Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Red. Lindström, Lars, Lindberg, Viveca & Pettersson, Astrid. . Liber, 2013. Antal sidor: 43-59. Antal sidor: 16..

Jönsson, Anders. Lärande bedömning. Gleerups, 2017. Antal sidor: 87-122 + 123-132.

Lindström, Lars. "Portföljmetodik i estetiska ämnen". I: Pedagogisk bedömning: Att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Red. Lindström, L & Lindberg, L. Stockholm: HLS Förlag, 2013. s 159-192. Antal sidor: 34.

Olsson, Bengt. "Bedömning i estetiska ämnen – mer än bra eller dålig konst eller musik". I: Bedömning för lärande – en grund för ökat kunnande. Red. Klapp Lekholm, Alli, Norell, Jan-Olof, Olsson, Bengt, Pettersson, Astrid, Pramling Samuelsson, Ingrid, Pramling, Niklas & Ridderlind, Inger. Stiftelsen SAF i samverkan med Lärarförbundet, 2010. s 45-55. Antal sidor: 11.

Påhlson, Fredrik. Likvärdig bedömning i musik. Lägesbeskrivning av arbete med likvärdig bedömning av musikaliska kunskaper i grundskolans obligatoriska musikkurs. Stockholm: KMH-förlaget, 2011. s 85-119. Antal sidor: 34. Lic-avhandling.

Sandberg, R. Musik - En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 2009. s 47-60. Antal sidor: 14.

Selander, Staffan & Kress, Günter.. Design för lärande - ett multimodalt perspektiv. Stockholm: Nordstedts, 2017. Antal sidor: s. 141-158. Antal sidor: 18.

Sivenbring, Jennie.. I den betraktades ögon. Ungdomar om bedömning i skolan. . Göteborgs universitet, 2016. Antal sidor: Kap 10. Antal sidor: 22..

Skolverket . Musik i grundskolan. En nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9. Stockholm: Fritzes kundservice, 2015. s 103-110, 114-137, 160-173. http://www.skolverket.se/publikationer?id=3498. Antal sidor: 46.

Zandén, Olle. Samtal om samspel: Kvalitetsuppfattningar i musiklärares dialoger om ensemblespel på gymnasiet. Göteborg: Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet, 2010. S 167-193. Antal sidor: 26. Doktorsavhandling.

Tidskriftsartiklar
- Allmändidaktik

Bennett, Randy Elliot. "Formative assessment: a critical review Assessment in Education". Assessment in Education: Principles, Policy & Practice. Vol 18, No. 1, February 2011. Antal sidor: 20.

Zandén, Olle & Ferm Thorgersen, Cecilia . "Teaching for learning or teaching for documentation? Music teachers' perspectives on a Swedish curriculum reform". British Journal of Music Education,. 2014 . 32(1):s 1-14. Antal sidor: 14.

Styrdokument
-Skolverkets Läroplaner och kursplaner

Bedömning och betygsättning i gymnasieskolan. Skolverket, 2012d. Antal sidor: 46.

Bedömningsstöd i musik Erfarenheter från forskning. Skolverket, 2012a. Antal sidor: 19.

Betygsskalan och betygen B och D. Skolverket, 2012e. Antal sidor: 18.

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Skolverket, 2017. Antal sidor: 32.

Kunskapsbedömning i skolan. Skolverket, 2011. Antal sidor: 60.

Övrig information
Dessutom tillkommer ytterligare cirka 100 s litteratur av relevans för ämnesinriktningen. Denna litteratur väljs efter samråd med kursansvarig lärare.


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2018-06-28