Reg No: HS 2018/27

 

Logotype of Karlstad University


Board of Teacher Education
Social and Political Studies

Course Reading

School as System and Idea - Music Education

Valid from autumn semester 2018

 

Course Code: MUGL02
Course Title: School as System and Idea - Music Education
Skola som system och idé 1 - musiklärare
Credits: 7.5
Degree Level: Bachelor


Erdis, Mare. Juridik för pedagoger. Lund: Studentlitteratur, 2011 eller senare, 133 sid.

Gustafsson, Jonas. Så ska det låta. Studier av det musikpedagogiska fältets framväxt i Sverige 1900-1965 Doktorsavhandling. Acta universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Education 91, 2000. 324 sid.

Heiling, Gunnar. Om grundskolans läroplan, Lpo94 och musikämnet. Edited by I B. Sundin. En postmodern musikpedagogik? Ett bidrag till diskussionen om modernism och postmodernism. Malmö: Musikhögskolan, 1997. Sidorna 73-105.

Holmberg, Kristina. Musik- och kulturskolan i senmoderniteten: reservat eller marknad?. Edited by Diss. Malmö: Malmö Academy of Music. Sidorna 8-14.

Jarl, Maria; Pierre, Jon. Skolan som politisk organisation. Malmö: Gleerups, 2018, 230 sidor.

Larsson, Anna. Musik, bildning, utbildning: ideal och praktik i folkbildningens musikpedagogiska utbildningar 1930-1978. Göteborg: Makadum, 2007, 192 sid.

Lundgren, Ulf P; Säljö, Roger; Liberg, Caroline (red). Lärande, skola, bildning; Grundbok för lärare. Stockholm: Natur och kultur, 2017, antal sidor: 180 enligt anvisningar.

Skolverket. Tio EU-länders utbildningssytem. En översiktlig bild. Stockholm: Skolverket, 2007, 77 sid (Pdf-fil).

SMoK.

Waldow, Florian. Undeclared imports: silent borrowing in educational policy-making and research in Sweden. Comparative Education. 45:4, 2009. 477-494.


Reference Literature

Fredriksson, Anders. Marknaden och lärarna: Hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga tjänstemannaskap. Göteborg: Göteborgs universitet, 2010, 262 sidor (Pdf-fil).

Nilsson, Marco. Juridik i professionellt lärarskap: lagar och värdegrund i den svenska skolan. Malmö: Gleerups, 2016, Antal sidor: 164.

Richardson, Gunnar. Svensk utbildningshistoria: Skola och samhälle förr och nu, 7:e upplagan. Lund: Studentlitteratur, 2010. Pages: 287.

Thorgersen, Ketil. "Music from the backyard": Hagström´s music education. Luleå: Universitetstryckeriet, 2009, 155 sid.


 

Approved by the Board of Teacher Education, 24 February 2011