Dnr: HS 2018/24

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Historia

Litteraturlista

Arkivkunskap I

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: ARGA01
Kursens benämning: Arkivkunskap I
Archival Science I
Högskolepoäng: 30 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


A. Regelverket, 6 hp

Böcker
Arkivvetenskap. Red. Ulfsparre, Anna-Christina. Lund: Studentlitteratur, 1995. s 3-28, 30-41, 261-277. Antal sidor: 53.

Bohlin, Alf. Offentlighetsprincipen. Senaste upplagan. Stockholm: Norstedts juridik. ISBN 91-39-20232-3. Antal sidor: 266.

Geijer, Ulrika, Lenberg, Eva, Lövblad, Håkan. Arkivlagen: en kommentar. Norstedts Juridik. ISBN 91-39-109968. Antal sidor: 244.

Gustafsson. Agne. Kommunal självstyrelse. Kommuner och landsting i det politiska systemet. . Senaste upplagan. Antal sidor: 415 (delar). ISBN 91-7150-770-1

Hed, Irja. Sekretess! Handbok om offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Senaste upplagan. Stockholm: Jure. Antal sidor: 155.

Norberg, Erik. Mellan tiden och evigheten. Stockholm: Riksarkivet 1846-1991, 2007. Antal sidor: 523.

Kapitel i bok
Gidlöf Leif. "Den som uppfattar framtiden som motvind går åt fel håll." I I eldsjälars spår. Speglingar av värmländskt föreningsliv ". Karlstad: 2009. s 19-29. Antal sidor: 11.

Wallberg, Evabritta. "Personarkiv - några problemområden". I: Liv i eftervärldens spegel. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven. Stockholm: 2006. s 58-77.

Utredningar och lagar
Offentlighets- och sekretesslagen (m förordning), Arkivlagen (m förordning), Förvaltningslagen, Tryckfrihetsförordningen.

B. Dokumenthantering, 6 hp

Ev. tillkommande kopiematerial.

Böcker
Dokumentstyrning i processorienterade organisationer. Red. Sundqvist, Annelie. FA/NLA, 2005. ISBN 91-973863-2-4. Antal sidor: 108.

International Council on Archives, Electronic records: A workbook for archivists, International Council on Archives, Committee on current records in an Electronic Enviroment. Kapitel 6, sid 43-58. Antal sidor: 16.

Larsson, Ewa. Måste jag diarieföra det här? - en handbok om regler och rutiner för ärenderegistrering. Kommentus, 2001. ISBN 91-7345-11-8. Antal sidor: 115. (Beställes hos http://www.kommentus.se)

Kapitel i bok
Hagström Charlotte, Ketola Anna (ed). . Enskilda arkiv. Studentlitteratur, 2018. Antal sidor: s 55-70.

Rapporter
Om gallring - från utredning till beslut. Riksarkivets rapport, 1999:1. ISBN 91-38-31604-8. Antal sidor: 23.

Utredningar och lagar
Karlstads kommuns arkivreglemente.

Riksarkivet, RA-FS 2009:1.

Riksarkivet RA-FS 2009:2.

Riksarkivets allmänna råd om registrering. RA-FS, 1997:5.

C. Arkivförvaring och arkivtjänst, 6 hp

Ev. tillkommande kopiematerial.

Böcker
Arkivvetenskap. Red. Ulfsparre, Anna Christina. Lund: Studentlitteratur, 1995. s 54-77, 100-124, 127-260. Antal sidor: 180.

Appelqvist, Jan. Dokumenthantering i informationssamhället: en handbok. Stockholm: Norstedts Juridik, 2012. ISBN 978-91-39016465. Antal sidor: 100.

Hagström, Charlotte & Ketola, Anna (ed). Enskilda arkiv. Studentlitteratur,, 2018. Antal sidor: s 55-70.

Hosar, Marit et al (ed). #arkividag. Relevans, medvirkning, dialog. Oslo: ABM-media, 2016. ISBN 978-82-93298.13-7. Antal sidor: 249.

Smedberg, Staffan. Att ordna och förteckna arkiv. Senaste upplagan. Antal sidor: 80.

Kapitel i bok
Olausson, Peter. "”Värmlandsarkiv förr och nu”. I: Ljus över Värmland. En bildningshistoria". Karlstad: 2011. Antal sidor: 31.

Sande, Berith. "Ut på fältet! Arkivinventeringar som arbetsmetod för insamling och kunskapsspridning." I: I eldsjälars spår. Speglingar av värmländskt föreningsliv. Karlstad: 2009. s. 49-62. Antal sidor: 14.

D. Arkivet som kunskapsbank, 6 hp

Ev. tillkommande kopiematerial.

Böcker
Berggren, Ulf & Thorsell, Elisabeth. Vad står det? Handbok i handskriftsläsning. Upplaga 2017. Sveriges Släktforskarförbund .

Gustafsson. Agne. Kommunal självstyrelse. Kommuner och landsting i det politiska systemet. Senaste upplagan. Antal sidor: 415 (delar). ISBN 91-7150-770-1

Hagström, Charlotte & Ketola, Anna (ed). . Enskilda arkiv. Studentlitteratur, , 2018. s 13-54.

Halvarsson, Arne. Sveriges statskick. Senaste upplagan. Almqvist & Wiksell. Antal sidor: 208.

Olausson, Peter. Vägar till värmländsk historia. Karlstad: 1999. s 253-322. Antal sidor: 69.

Wångmar, Erik. Att skriva stads- och kommunhistoria. Stockholm: 2005. Antal sidor: ca 80 (delar).

Kapitel i bok
Lindroth, Jan. "Arkiven och den akademiska forskningen. I: Arkivvetenskap. ". Lund: Studentlitteratur, 1995. Antal sidor: 17.

Losman, Beata. Forskning vid regionala och lokala arkiv”. I: Arkivvetenskap. Lund: Studentlitteratur, 1995. Antal sidor: 19.

Tidskriftsartiklar
Axelsson, Håkan. "Folk i bokföringen. Räkenskapsböcker i bruksarkiv". I: Årsbok 1991 Sveriges Släktforskarförbund . s 7-20.

Ivarsson, Tore. Kommunernas släktträd. Sveriges kommuner 1863-1992. Svenska kommunförbundet, 1992. s 7-12.

Ulfsparre, Anna-Christina. "Företagsarkiv - problembarn eller värstingar?, Vardagsslit och företagsvinst". I: Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2002. s 11-17. ISBN 91-88366-59-6.

Åström Iko, Karin. I allmänhetens tjänst? Arkivverket, tillgängliggörandet och brukarna. Arkiv, samhälle och forskning, 2003:1. s 18-37.

E. Praktik/specialarbete, 6 hp

Litteratur väljs i samråd med handledare.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-06-27