Dnr: HS 2018/37

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Svenska som andraspråk

Litteraturlista

Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: LLGA61
Kursens benämning: Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet
Swedish as a second language for teaching, grades 7-9, 45 credits (1-45)
Högskolepoäng: 45 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Migration, kultur och kommunikation

Böcker
Skönlitteratur enligt lärarens anvisningar

Elmeroth, E. Etnisk maktordning i skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur, 2008.

Elmeroth, E. & Häge, J. Flyktens barn - medkänsla, migration och mänskliga rättigheter . Lund: Studentlitteratur, 2016. Enligt lärarens anvisningar

Otterbeck, J. Islam, muslimer och den svenska skolan. Lund: Studentlitteratur, 2000.

Stier, J. & Sandström Kjellin, M. Interkulturellt samspel i skolan. Lund: Studentlitteratur, 2009.

Kapitel i bok
Bunar, N. "Det osynliga föräldraskapets nätverk, länkar och broar". I: Nyanlända och lärande – mottagande och inkludering. Red. Bunar, N. Stockholm: Natur och Kultur, 2015. s. 214-262.

Juvonen, P. "Lärarröster om direktplacering". I: Nyanlända och lärande – mottagande och inkludering. Red. Bunar, N. Stockholm: Natur och Kultur, 2015. s. 139-176.

Nilsson Folke, J. "Från inkluderande exkludering till exkluderande inkludering". I: Nyanlända och lärande – mottagande och inkludering. Red. Bunar, N. Stockholm: Natur och Kultur, 2015. s. 37-80.

Rapporter
Aktuell avhandling inom området enligt lärarens anvisningar


Referenslitteratur

Gardell, M. Islamofobi. Stockholm: Leopard förlag, 2009.

Herlitz, G. Kulturgrammatik. Uppsala : Uppsala Publishing House, 2007.

Illman, R. & Nynäs, P. Kultur, människa, möte - ett humanistiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur, 2005.

Wellros, S. Språk, kultur och social identitet. Lund: Studentlitteratur, 1998.

Svenskan i tvärspråkligt perspektiv

Böcker
Andersson, L-G. Språktypologi och språksläktskap. Upplaga 4. Stockholm: Liber AB, 2001.

Bolander, M. Funktionell svensk grammatik. Stockholm: Liber, 2012.

Kjellin, O. Uttalet, språket och hjärnan. Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2002.

Rehnqvist, G., & Svensson, G. Lära om språk: Språkvetenskaplig introduktion - grundläggande termer och begrepp. Lund: Gleerups Utbildning AB, 2011.

Thorén, B. Svensk fonetik för andraspråksundervisningen. Stockholm : Vulkan, 2014.

Kapitel i bok
Holmegaard, M. & Källström, R. "Uttal och uttalsundervisning". I: Svenska som andraspråk. Mera om språket och inlärningen. Lärobok 2. Red. E. Cerú. Stockholm: Natur och Kultur, 1993. s. 201-223. Erhålls genom läraren

Artiklar
Artiklar och övrigt material enligt lärarens anvisningar.

Flerspråkig utveckling

Böcker
Dahl, Ö. Språkets enhet och mångfald. Lund: Studentlitteratur, 2007. Enligt lärarens anvisningar.

Håkansson, G. Tvåspråkighet hos barn i Sverige. Lund: Studentlitteratur, 2003.

Kapitel i bok
Abrahamsson, N. & Bylund, E. "Andraspråksinlärning och förstaspråksutveckling i en andraspråkskontext". I: Flerspråkighet – en forskningsöversikt. Red. Hyltenstam, K. Stockholm: Vetenskapsrådet, 2012. s. 153-231. Finns på nätet att ladda ner som pdf.

Abrahamsson, N. & Hyltenstam, K. "Mognadsbegränsningar och den kritiska perioden för andraspråksinlärning ". I: Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle. Red. K. Hyltenstam & I. Lindberg. Lund: Studentlitteratur. s. 221-258.

Axelsson, M. "Flerspråkighet och lärande ". I: Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle. Red. K. Hyltenstam & I. Lindberg. Lund: Studentlitteratur, 2013. s. 547-578.

Bijvoet, E. & Fraurud, K. "Rinkebysvenska och andra konstruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga Sverige ". I: Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle. Red. IK. Hyltenstam & I. Lindberg. Lund: Studentlitteratur, 2013. s. 369-396.

Hyltenstam, K. & Milani, T.M. "Flerspråkighetens sociopolitiska och sociokulturella ramar". I: Flerspråkighet – en forskningsöversikt. Red. IK. Hyltenstam, M. Axelsson & I. Lindberg. Stockholm: Vetenskapsrådet. s. 17-152.

Jonsson, R. "Inget tjafs och inget bråk – om skötsam svenskhet ordningsstörande förortsslang ". I: Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle. Red. K. Hyltenstam & I. Lindberg. Lund: Studentlitteratur, 2013. s. 397-414.

Kompendier
Skolverket. Greppa språket. Stockholm: Skolverket, 2012. s. 111-119. Finns på nätet att ladda ner som pdf.

Skolverket. Studiehandledning på modersmålet - att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever. Stockholm: Skolverket, 2015. Finns på nätet att ladda ner som pdf.

Artiklar
Artikel om ca 30 sidor kan tillkomma enligt lärarens anvisningar

Bedömning, analys och arbetsformer

Läromedel i Svenska som andraspråk för åk 7-9 enligt lärarens anvisningar

Böcker
Abrahamsson, T. & Bergman, P. Tankarna springer före. Att bedöma ett andraspråk i utveckling. Stockholm: HLS Förlag, 2006.

Bjerregaard, M. & Kindenberg, B. Språkutvecklande So-undervisning – strategier och metoder för högstadiet. Stockholm: Natur och kultur, 2015.

Gibbons, P. Lyft språket, lyft tänkandet. Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2013.

William,D. & Leahy, S. Handbok i formativ bedömning –strategier och praktiska tekniker. Stockholm: Natur & Kultur, 2015.

Kapitel i bok
Hajer, M. "Språkutvecklande undervisning - ett andraspråksperspektiv i alla ämnen ". I: Symposium 2003. Arena andraspråk.. Red. I: M. Olofsson. Stockholm: HLS förlag, 2003. s. 44-60. Finns på nätet att ladda ner som pdf.

Kindenberg, B & Nygård Larsson, A. "Ämnesspråk och ämnesspecifika aktiviteter i skolan". I: Symposium 2015. Flerspråkighet som resurs. Red. Kindenberg, B. Stockholm: Liber AB, 2016. s. 129-140.

Kuyumcu, E. "Genrepedagogik som verktyg i språk- och kunskapsutvecklande undervising och lärande". I: Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle. Red. K. Hyltenstam & I. Lindberg. Lund: Studentlitteratur, 2013.

Olofsson, M., Sjöqvist, L. "Bedömning i svenska som andraspråk". I: Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle. Red. Hyltenstam, K. & Lindberg, I. Lund: Studentlitteratur, 2013. s. 685-723.

Sellgren, M. "Ämnesspråk och ämnesspecifika aktiviteter i skolan". I: Symposium 2015. Flerspråkighet som resurs. Red. Kindenberg, B. Stockholm: Liber AB, 2016. s. 222-234.

Kompendier
Skolverket. Bygga svenska - ett bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling. Stockholm: Skolverket, 2016. Finns på nätet att ladda ner som pdf

Skolverket. Greppa språket. Stockholm: Skolverket, 2012. s.7-110, 120-134. Finns på nätet att ladda ner som pdf.

Skolverket. Lgr11 Kursplan för svenska som andraspråk. . Stockholm: Skolverket, 2011.

Skolverket. Språket på väg - ett diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans 7-9. Stockholm: Skolverket, 2012. Finns på nätet att ladda ner som pdf.


Referenslitteratur

Gear, A. Att läsa faktatexter – undervisning i kritisk och reflekterande läsning. Natur och kultur, 2015.

Gear, A. Att skriva faktatexter – medveten och explicit skrivundervisning. Natur och kultur, 2016.

Andraspråksutveckling

Artiklar märkta med * finns med i kursens kompendium

Böcker
Abrahamsson, N. Andraspråksinlärning. Lund: Studentlitteratur, 2009.

Norrby, C. & Håkansson, G. Språkinlärning och språkanvändning. Svenska som andraspråk i och utanför Sverige. Lund: Studentlitteratur, 2007.

Kapitel i bok
Bergman, P. & Sjöqvist, L. "Att tänka på sitt andraspråk". I: Svenskan i tiden - verklighet och vision.. Red. Åhl, H. Nationellt Centrum. HLS Förlag, 1998. s. 39-49* .

Ekberg, L. "Grammatik och lexikon i svenska som andraspråk på nästan infödd nivå". I: Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle . Red. Hyltenstam, K. & Lindberg. Lund : Studentlitteratur, 2013. s. 259-280.

Enström, I. "Kan lätta ord vara svåra? Svenska som andraspråk och andra språk". I: Festskrift till Gunnar Tingbjörn. . Red. Andersson, A.-B., Enström, I., Källström, R & Nauclér, K . Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för svenska språket, 1997. s. 73-86*.

Holmegaard, M. "Språkmedvetenhet och ordinlärning: Lärare o inlärare reflekterar kring en betydelseövning i svenska som andraspråk". I: Svenska i tiden - verklighet och vision. Red. Åhl, H. Nationellt Centrum. HLS Förlag, 2000. s. 109-120* .

Håkansson, G. "Svenska som förstaspråk och som andraspråk. Likheter och skillnader". I: Svenska i tiden - verklighet och vision. . Red. Åhl, H. Nationellt Centrum. Stockholm: HLS Förlag, 2000. s. 138-154*.

Håkansson, G. "Utveckling och variation- en tillämpning av processbarhetsteorin på svenskt inlärarspråk". I: Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle. Red. Hyltenstam, K. & Lindberg I.. Lund: Studentlitteratur. s. 153-170.

Namei, S. "Minoritetselevers ord- och begreppsutveckling på första- och andraspråket". I: Tvåspråkiga barn och skolframgång - mångfalden som resurs. . Red. Red. Axelsson, M . Stockholm: Rinkeby språkforskningsinstitut, 1999. s. 108-129*.

Prentice, J. & Sköldberg, E. "Flerordsenheter – ur ett andraspråksperspektiv ". I: Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle. Red. Hyltenstam, K. & Lindberg, I. Lund: Studentlitteratur, 2013. s. 137-220.

Viberg, Å. "Lexikal utveckling i ett andraspråk". I: Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle. . Red. Hyltenstam, K. & Lindberg, I. Lund: Studentlitteratur, 2004. s. 197-220*.

Litteracitet och språkliga strukturer

* = valbar artikel, se instruktion momentschema

Böcker
Bringeus, E. När känslorna får styra. Om litteraturläsning i en mångkulturell gymnasieklass. Malmö: Malmö högskola, 2011. Enligt lärarens anvisning. Finns att ladda ner på nätet

Chambers, A. Böcker inom oss - om boksamtal. Stockholm: Rabén & Sjögren Bokförlag, 1993. Alternativt: Chambers, A. (2014). Böcker inom och omkring oss. Stockholm: Gilla Böcker Sverige AB.

Gear, A. Att läsa faktatexter – undervisning i kritisk och reflekterande läsning. Stockholm: Natur och kultur, 2015.

Johansson, B. & Sandell Ring, A. Låt språket bära: genrepedagogik i praktiken. Hallgren & Fallgren, 2012. s.17-68.

Kullbrandstad Iversen, L. Lesing i utvikling – Teoretiske og didaktiske perspektiver. Upplaga 2. Bergen: Fagbokforlaget.

Lo-Johansson, I. Analfabeten. Stockholm: Bonniers Förlag, 1951.

Stensson, B. Mellan raderna. Strategier för en tolkande läsundervisning. Göteborg: Daidalos, 2006.

Kapitel i bok
Danielsson, K. "Multimodalt meningsskapande i klassrummet". I: Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet. Red. Wedin, Å & Hedman, C. Lund: Studentlitteratur, 2013. s. 169-188.

Franker, Q. (2009). "Bildvalet har betydelse". I: Språk och lärande. Rapport från ASLA:s höstsymposium, Stockholm, 7-8 november 2008. Red. Juvonen, P. Stockholm: ASLA. s. 97-117*.

Liberg, C. "Läromedelstexter i ett andraspråksperspektiv - möjligheter och begränsningar". I: Symposium 2000. Ett andraspråkperspektiv på lärande. Red. Nauclér, K. Stockholm: Nationellt Centrum, HLS Förlag, 2000. s. 108-128*.

Lindholm, A. "Stöttning med hjälp av lässtrategier i det flerspråkiga klassrummet". I: Läsa mellan raderna. Red. Olin-Scheller, C. & Tengberg, M. Malmö: Gleerups Utbildning, 2009.

Wedin, Å. "Skrift och mobilitet hos flerspråkiga ungdomar". I: Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet. Red. Wedin, Å & Hedman, C. Lund: Studentlitteratur, 2013. s. 123-144* .

Rapporter
Carlsson, M. Språk och gräns/er – om språk och identitetsskapande i några skönlitterära verk. Rapporter om svenska som andraspråk (ROSA) 11. Göteborg: Göteborgs universitet, 2007. Enligt lärarens anvisningar. Finns på nätet att ladda ner som pdf

Artiklar
Artiklar om ca 100 sidor kan tillkomma enligt lärarens anvisningar


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-06-25