Dnr: HNT 2018/9

 

Logotype of Karlstad University


Lärarutbildningsnämnden
Matematik

Litteraturlista

Matematik III med didaktisk inriktning

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: MAGL13
Kursens benämning: Matematik III med didaktisk inriktning
Mathematics and Mathematics Teaching III
Högskolepoäng: 30 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Matematikdidaktik

Böcker
Engström Arne. Specialpedagogiska frågeställningar i matematik. Karlstad University Press, 2015. Antal sidor: 90.

Hattie John, Fisher Douglas & Frey Nancy. Framgångsrik undervisning i matematik - en praktisk handbok. Natur & Kultur, 2017. Antal sidor: 250.

Kapitel i bok
Brandell Gerd. "Matematikdidaktisk forskning och genus". I: Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika insitutionella sammanhang: utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet. Red. Persson Anders & Johansson Roger. Lunds universitet. Antal sidor: 20.

Tidskriftsartiklar
Black Paul & William Dylan. "Developing the theory of formative assessment". Educational Assessment, Evaluation and Accountability. 2009, 21(1). 5-31.

Grevholm Barbro. "Kognitiva verktyg för lärande i matematik - tankekartor och begreppskartor". Tangenten. 2005, 16(1). 22-29.

Norén Eva. "Agency and Positioning in a Multilingual Mathematics Classroom". Educational Studies in Mathematics. 2015, 89(2). 167-184.

Österholm Magnus. "Kan vi separera läsning från matematikämnet?". Dyslexi. 2009, 14(3). 18-21.

Artiklar m m
Kompletterande texter och tidskriftsartiklar. Antal sidor: 100.


Referenslitteratur

Kiselman Christer & Mouwitz Lars. Matematiktermer för skolan. NCM, 2008.

Verksamhetsförlagd utbildning

Böcker
Lärarens handbok: Läroplaner, skollag, diskrimineringslag, yrkesetiska principer, FN:s barnkonvention. Senaste upplagan. Studentlitteratur.

Samband och förändring i flera variabler

Böcker
Månsson Jonas & Nordbeck Patrik. Flerdimensionell analys. Studentlitteratur, 2013. Antal sidor: 280.

Månsson Jonas & Nordbeck Patrik. Övningar i Flerdimensionell analys. Studentlitteratur, 2013. Antal sidor: 120.

Diskret matematik och algebraiska strukturer

Böcker
Berglund Lasse. Tal och mönster. Studentlitteratur, 2009. Antal sidor: 40.

Grimaldi Ralph P. Discrete and Combinatorial Mathematics. Senaste upplagan. Pearson Education. Antal sidor: 450.

Kompendier
Kompendium med kompletterande material tillkommer. Antal sidor: ca 100.


Reviderad

 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2017-03-02