Dnr: HS 2017/54

 

Logotype of Karlstad University


Lärarutbildningsnämnden
Lärare, kompletterande utbildning

Litteraturlista

Den lärande eleven - KPU

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: LPGK02
Kursens benämning: Den lärande eleven - KPU
The learning Pupil
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Specifik ämnesdidaktisk litteratur tillkommer (ca 600 s). Bestäms i samråd med ämnesdidaktiklärarna.

Ett urval vetenskapliga artiklar samt annat material tillkommer. Antal sidor ca 300.

Böcker
Styrdokument för relevant verksamhet/ämne

Att förstå ungdomars identitetsskapande. En inspirations- och metodbok. Red. Sorbring E, Andersson Å, Molin M. Stockholm: Liber, 2014. Antal sidor: 336.

Gustavsson, Bernt. Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 2002. Antal sidor: 125.

Göransson, K. & Nilholm, C. Inkluderande undervisning: vad kan man lära av forskningen? FoU skriftserie nr 3 . Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2013. Antal sidor: 35.

Lundgren, Ulf P, Säljö, Roger, Liberg, Caroline. Lärande, skola, bildning; grundbok för lärare. Stockholm: Natur & Kultur, 2017. Antal sidor: ca 100 sidor av 759.

Nagel, Jennifer. Knowledge: a a very short introduction. Oxford: Oxford university Press, 2014. Antal sidor: 152.

Nilholm. C. Specialpedagogik. Vilka är de grundläggande perspektiven. Pedagogisk Forskning i Sverige. 10(2), 124-138, 2005.

Persson, B. & Persson, E. Inkludering och måluppfyllelse- att nå framgång med alla elever (Antal sidor 180). Stockholm: Liber AB, 2012.

Philips, Dennis.C och Soltis, Jonas F. Perspektiv på lärande . Lund: Studentlitteratur, 2014. Antal sidor: 180.

Selander, Staffan. Designs for learning: A theoretical perspective. Designs for Learning 1(1), 10-23. 2008.


Referenslitteratur

Litteratur rekommenderad av föreläsarna

Relevant material från Skolverket

Lärares yrkesetik - Lärarförbundet/LR


Reviderad 2018-06-20

 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2017-12-07