Dnr: HS 2018/22

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Specialpedagogik

Litteraturlista

Specialpedagogik B

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: SPGBH3
Kursens benämning: Specialpedagogik B
Special Education B
Högskolepoäng: 30 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Delkurs 1

Artiklar kan tillkomma

Ahlberg, Ann. Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik; att bygga broar. Stockholm: Liber, 2015. Antal sidor: 192.

Andersson, Gunvor. "Utvecklingsekologi och sociala problem". I: Perspektiv på sociala problem. Red. Meeuwisse, Anna & Swärd, Hans. Stockholm: Natur & Kultur, 2013. Antal sidor: 15.

Ekström, Bo-Lennart. Kontroversen om DAMP. En kontroversstudie av vetenskapligt gränsarbete och översättning mellan olika kunskapsparadigm. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet, Utbildningsvetenskapliga Institutionen, 2012. Kap. 1, 2 och 9. Antal sidor: 47.

Gustavsson, Anders (red.). Delaktighetens språk. Lund: Studentlitteratur, 2004. Antal sidor: Valda delar om ca 80 sidor.

Helldin, Rolf & Sahlin, Birgitta (red.). Etik i specialpedagogisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur, 2010. Antal sidor: Valda delar om ca 80 sidor.

Lindqvist, Gunilla & Nilholm, Claes. "Promoting inclusion? ‘Inclusive’ and effective head teachers’ descriptions of their work". European Journal of Special Needs Education. 2014/29/1. s.74-90.

Nilholm, Claes. Barn och elever i svårigheter: en pedagogisk utmaning. Lund: Studentlitteratur, 2012. Antal sidor: 152.

Nilholm, Claes & Göransson, Kerstin. Inkluderande undervisning: vad kan man lära av forskningen?. Stockholm: Specialpedagogiska skolmyndigheten. Antal sidor: 98.

Nylander, Erik, Bernhard, Dörte, Rahm, Lina & Andersson, Per. Olika tillsammans: En kartläggning av folkhögskolors lärmiljöer för deltagare med funktionsnedsättningar. Linköping: Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet, 2015. Studier av vuxenutbildning och folkbildning Nr. 7. Antal sidor: 67.

Socialstyrelsen. Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Stockholm: Socialstyrelsen, 2003. Antal sidor: 275.

Svenaeus, Fredrik. Homo Patologicus: Medicinska diagnoser i vår tid. Hägersten: Tankekraft Förlag, 2013. Antal sidor: 218.

Söder, Mårten & Hugemark, Agneta (red.). Bara funktionshindrad?: funktionshinder och intersektionalitet. Malmö: Gleerups utbildning, 2016. Antal sidor: 239.

Delkurs 2

Ahlberg, Ann (red.). Specialpedagogisk forskning: en mångfasetterad utmaning. Lund: Studentlitteratur, 2009. Antal sidor: 368.

Bryman, Alan. Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund: Studentlitteratur, 1997. Antal sidor: 229.

Patel, Runa & Davidson, Bo. Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur, 2011. Antal sidor: 149.

Vetenskapsrådet. God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet, 2017. Antal sidor: 129.

Vetenskapsrådet. Tre forskningsöversikter inom området specialpedagogik/inkludering. Stockholm: Vetenskapsrådet, 2015. Antal sidor: 210.

Litteratur i anslutning till fördjupningsarbetet
Antal sidor: ca 500-1000 sidor.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-06-19