Dnr: HS 2018/37

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Svenska som andraspråk

Litteraturlista

Andraspråksinlärning

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: S2GB05
Kursens benämning: Andraspråksinlärning
Second Language Acquisition
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Artiklar märkta med * kommer att finnas (till självkostnadspris) vid kursintroduktionen. Eventuellt tillkommer andra kortare artiklar.

Böcker
Abrahamsson, N. (2009). Andraspråksinlärning. Lund: Studentlitteratur.

Norrby, C. & Håkansson, G. (2007). Språkinlärning och språkanvändning. Svenska som andraspråk i och utanför Sverige. Lund: Studentlitteratur. ISBN 9144047355.

Kapitel i bok
Andersson, A.-B & Stenqvist, A. (1997). "Om ordinlärning i den tidiga sfi-undervisningen". I: Svenska som andraspråk och andra språk. Festskrift till Gunnar Tingbjörn. Red. Andersson, A.-B., Enström, I., Källström, R & Nauclér, K. Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för svenska språket. S. 1-8*.

Ekberg, L. (2013). "Grammatik och lexikon i svenska som andraspråk på nästan infödd nivå". I: Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle . Red. Hyltenstam, K. & Lindberg, I. Lund: Studentlitteratur. S. 259-280.

Enström, I. (1997). "Kan lätta ord vara svåra? Svenska som andraspråk och andra språk". I: Festskrift till Gunnar Tingbjörn. Red. Andersson, A.-B., Enström, I., Källström, R & Nauclér, K. Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för svenska språket. S. 73-86*.

Holmegaard, M. (2000). "Språkmedvetenhet och ordinlärning: Lärare o inlärare reflekterar kring en betydelseövning i svenska som andraspråk". I: Svenska i tiden - verklighet och vision . Red. Åhl, H. Nationellt Centrum, HLS Förlag. S. 109-120*.

Håkansson, G. (2000). "Svenska som förstaspråk och som andraspråk. Likheter och skillnader". I: Svenska i tiden - verklighet och vision. Red. Åhl, H. Nationellt Centrum, HLS Förlag. S. 138-154*.

Håkansson, G. (2013). "Utveckling och variation- en tillämpning av processbarhetsteorin på svenskt inlärarspråk". I: Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle . Red. Hyltenstam, K. & Lindberg, I. Lund: Studentlitteratur. S. 153-170.

Namei, S. (1999). "Minoritetselevers ord- och begreppsutveckling på första- och andraspråket". I: Tvåspråkiga barn och skolframgång - mångfalden som resurs. Red. Axelsson, M. Stockholm: Rinkeby språkforskningsinstitut. S. 108-129*.

Prentice, J. & Sköldberg, E. (2013). "Flerordsenheter ur ett andraspråksperspektiv". I: Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle. Red. Hyltenstam, K. & Lindberg, I. Lund: Studentlitteratur . S. 197-220 .

Sandwall, K. (2013). "Sfi i praktiken - om språklärande på praktikplatser". I: Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle. Red. Hyltenstam, K. & Lindberg, I. Lund: Studentlitteratur . S. 725-770.

Viberg, Å. (2004). "Lexikal utveckling i ett andraspråk". I: Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle. Red. Hyltenstam, K. & Lindberg, I. Lund: Studentlitteratur. S. 197-220*.

Artiklar
Bardel, C. & Falk, Y. "The L2 status factor and the declarative/procedural distinction". I: Third Language Acqusition in Adulthood. Red. Cabrelli Amaro, Jennifer, Flynn, Suzanne & Rothman, Jason. Amsterdam: John Benjamins, 2012. s. 61-78. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-87563 (2018-06-12).


Referenslitteratur

Viberg, Å. (2000). "Svenskt OrdNät - Lexikon på dator som modell för ordförrådet i hjärnan hos infödda talare och andrapråkslärare". I: Svenskan i tiden - verklighet och vision. Red. Åhl, H. Nationellt Centrum, HLS Förlag. S. 287-305.

Viberg, Å. (2007). Vägen till ett nytt språk. Andraspråksinlärning i ett utvecklingsperspektiv. Stockholm: Natur & Kultur. S. 30-55, 86-131.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-06-18