Reg No: HS 2016/63

 

Logotype of Karlstad University


Board of Teacher Education
Social and Political Studies

Course Reading

Civics and Civics Teaching 6

Valid from spring semester 2016

 

Course Code: SHAL06
Course Title: Civics and Civics Teaching 6
Samhällskunskap med didaktisk inriktning 6
Credits: 30
Degree Level: Master


Utifrån upplägg på examinationen väljer studenten ämnesdidaktisk litteratur med utgångspunkt i följande lista:.

Reference literature
Journal of Social Science Education. 2013:2.

Almgren, Ellen. Att fostra demokrater - Om skolan i demokratin och demokratin i skolan. Acta Univeristatis Upsaliensis, 2006.

Andersson, Christopher; Avery G Patricia; Pederse, V Patricia; Amith A Elizabeth; Sullivan, L John. "Divergent Perspectives on Citizenship Education: A Q-Method Study and Survey of Social Studies Teachers". American Educational Research Jounal, Summer. 1997.

Andersson, Klas. Deliberativ undervisning: en empirisk studie. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, 2012.

Blanck, Sara. När ämnen möte. En analys av samhällskunskapsämnets funktioner och karatärer vid ämnesintegrerad undervisning. Karlstad University Studies, 2014:45.

Broman, Anders. Att göra en demokrat? - Demokratisk socialisation i den svenska gymnasieskolan,. Karlstads University Studies, 2009:41.

Bronäs, Agneta; Selander, Staffan. Samhällskunskap som skolämne. Stockholm: HLS Förlag: 74-82: Ur Björn Falkevall; Selander, Staffan. Skolämne i kris?, 2002.

Christensen, Torben Spanget. "Samfundsfag - et senmoderna fag?. Nordidactica, 2011:1 1-25.

Eriksson, Cecilia. Det borde vara att folket bestämmer - En studie av ungdomars föreställningar om demokrati . Örebro Studies in Political Science 16, 2006.

Forsberg, Åsa. "Folk tror ju på en om man kan prata" - deliberativt arrangerad undervisning på gymnasieskolans yrkesprogram. Karlstads University Studies, 2011:6 .

Fredriksson, Andersson. Marknaden och lärarna. Hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga tjänstemannaskap. Göteborg Studies in Politics 123 (elektronisk resurs): 2011.

Grönlund, Agneta. Redskap för lärande - återkoppling av samhällskunskap på gymnasiet . Karlstad University Studies 2011:10, 2011.

Hahn, Carole L.. Comparative and international social studies research. Keith C. Barton, Ed. Research Methods in social Studies Education. Greenwich, Conn: IAP: 139-157, 2006.

Jansson, Tobias. Vad kommer på provet? Gymnasielärares provpraxis i samhällskunskap. Karlstads University Studies 2011:2: 2011.

Jonasson Ring, Emmy. Samhällskunskap i ett föränderligt samhälle. Karlstads University Studies, 2011:2.

Karlefjärd, Anna. Att rymmas inom sitt friutrymme - Om samhällskunskapslärares tolkning, anpassning och undervisning. Karlstads University Studies, 2011:12.

Karlsson, Annika. Samhällsguide, individualist och moderator - Samhällskunskapslärares professionella förhållningssät i betygsättningsrelaterat arbete. Karlstads University Studies, 2011:13.

Larsson, Kent. Samtal, klassrumsklimat och elevers delaktighet - Överväganden kring en deliberativ didaktik. Örebro Studies in Education 21.

Larsson, Kristoffer. Kritiskt tänkande i grundskolans samhällskunskap: en fenomenografisk studie om manifesterat kritiskt tänkande bland elever i grundskolans åk 9.. Karlstads University Studies, 2011:7.

Larsson, Kristoffer. Kritiskt tänkande i grundskolans samhällskunskap: en fenomenografisk studies om manifesterat kritiskt tänkande i samhällskunskap hos elver i åk 9. Göteborg: Göteborgs universitet: Institution för didaktik och pedagogisk profession, 2013.

Levstik, Linda S.. "What happens in social studies classroom? Research on K-12 social studies practice". New York and London: roulede: 50-62: Levstik S Linda; Tyson A Cynthia, eds, Handbook of Research in Social Studies Education, 2008.

Liljestrand, Johan. Klassrummet som diskussionsarena. Örebro Studies in Education 6, 2002.

Långstöm, Sture; Virta, Arja. Samhällskunskapsdidaktik; för utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande. Lund: Studentlitteratur, 2011.

Nordidactica. Journal of Humanities and Social Science Education.

Odenstad, Christina. Prov och bedömning i samhällskunskap - en analys av gymnasielärares skriftliga prov. Karlstad University Studies, 2010:41.

Olsson, Roger. Samhällskunskap som ämnesförståelse och undervisningsämne - Prioriteringar och nyhetsanvändning hos fyra gymnasielärare. Karlstad: Karlstads University Studies, 2016:9.

Pierre, Jon (red.). Skolan som politisk organisation. Malmö: Gleerups.

Sandahl, Johan. Att ta sig an världen - Lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskunskapsämnet. Karlstads University Studies, 2011:32.

Sandin, Lars. Det beslöjade rummet - ideologiska samhällsbilder i grundskolans samhällskunskap. Härnösand: Avdelningen för utbildningsvetenskap Mittuniversitetet, 2016.

Schüllerqvist, Bengt; Osbeck, Christina (red.). Ämnesdidaktiska insikter och strategier. Studier i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 1. Karlstad: Karlstad University Press 2010:41, 2009.

Tväråna, Malin . Rikare resonemang om rättvisa: vad kan kvalificera deltagande i samhällskunskapspraktiken?. Stockholm: Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet, 2014.

Tönnesen, Rolf Th; Tönnesen, Marianne. Demokratisk dannelse. Fagdidaktikk i samfunnskunskap. Bergen: Fagbokforlaget, 2007.

Vernerson, Folke. Undervisa om samhället, didaktiska modeller och läraruppfattningar. Lund: Studentlitteratur, 1999.

Wall, Peter. EU-undervisning - En jämförelse av undervisning om politik på nationell och europeisk nivå. Karlstad: Karlstads University Studies, 2011:14.

Woyshner, Christine. "Notes toward a historiagraphy of the social studies, i Keith C Barton, ed. Research Methods in Social Studies Education. Greenwich, Coon: IAP: 11-38: 2006.

Books
Beckman, Ludvid. "Kap 3 I: Jonsson, Britta; Roth, Klas Demokrati och lärande". In: Demokrati och kompetenskrav. Barn och ungdomar och rätten till politiskt inflytande. Studentlitteratur: Lund, 2003. Pages: ca 16 sidor.

Bernmark-Ottosson, Ann . Demokratins stöttepelare. Karlstads University Studies, 2005:7. Pages: ca 171.

Broman, Anders. Att göra en demokrat. Demokratisk socialisation i den svenska gymnasieskolan. Karlstad: Karlstads University Press, 2009:41. Pages: ca 74 sidor.

Bronäs, Agneta. "I: Jonsson, Britta; Roth, Klas. Demokrati och lärande". In: Demoratins ansikte - vilken bild av demokrati visas i samhällskunskapsböcker för gymnasiet? . Lund: Studentlitteratur, 2003. Pages: ca 23 sidor.

Dahl Robert A. Demokratin och dess antagonister. Stockholm: Ordfront. Pages: ca 40 sidor.

Dewey John. Demokrati och utbildning. Göteborg: Didalos, 1998. Pages: ca 19 sidor.

Eriksson, Cecilia. Det borde vara att folket bestämmer. En studie av ungdomars föreställningar om demokrati (laddas ner från webbsidan). Örebro: Örebro studies in Political Science 16, 2006. Pages: 133.

Klafki, Wolfgang. Kritisk-konstruktiv didaktik. Uljens, Michael (Red) Didaktik-teori, reflektion och praktik. Lund: Studentlitteratur, 1997. Pages: ca 12.

Långström, Sture; Virta, Arja. Samhällskunskapsdidaktik. Utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande. Lund: Studentlitteratur, 2011. Pages: ca 278.

Skolverket. Morgondagens medborgare. 2010.

Skolverket. Skolor som politiska arenor. 2010.

Skolverket (Arensmeier). Medborgarkunskaper i sikte. 2012.

Strandbrink, Peter; Åkerström, Linda. Goda medborgare och onda tider? Svensk demokratipolitik och myten om den passiva medborgaren . Umeå: Bokförlaget H:ström - Text & Kultur. Pages: 140.

Teorell, Jan. "Demokrati och deltagande, Tre ideal i teorin och praktiken ". I M.Gilljam & Hermansson (Red) Demokratins mekanismer. . Malmö: Liber. Pages: ca 21.

Thelander, Nina. We are all the same, but...: Henyan and Swedish school chridren´s views on children´s rights.. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-4112. Pages: 102.

Booklet
FN:s deklaration om Mänskliga rättigheter .

FN:s deklaration om. Konventionen om barnens rättigheter.

Document
LGR 11 och LGY 11.

Övrigt

Dysthe, Olga, Hertzberg, Fröydis & Heol, Tourlag. L. Skriva för att lära - Skrivande i högre utbildning. Lund: Studentlitteratur, 2002. Pages: 209.

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov. Examensarbete i lärarutbildningen. Undersökningsmetoder och språklig utformning. Edition 5. Uppsala: Kunskapsföretaget, 2010. Pages: 105.

Vetenskapsrådet. God forskningssed. Edited by Vetenskapsrådet. Stockholm: Vetenskapsrådet, 2011. Pages: 129.

Övrig litteratur väljs i samråd med handledande lärare.


 

Approved by the Board of Teacher Education, 17 February 2016