Dnr: HS 2016/63

 

Logotype of Karlstad University


Lärarutbildningsnämnden
Samhällskunskap

Litteraturlista

Samhällskunskap med didaktisk inriktning 6

Gäller från och med vt 2016

 

Kurskod: SHAL06
Kursens benämning: Samhällskunskap med didaktisk inriktning 6
Civics and Civics Teaching 6
Högskolepoäng: 30 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


1. Att undervisa i samhällskunskap på en vetenskaplig grund 7,5 hp

Aktuella avhandlingar och artiklar kring undervisning i samhällskunskap

Utifrån upplägg på examinationen väljer studenten ämnesdidaktisk litteratur med utgångspunkt i följande lista:.

Referenslitteratur
Journal of Social Science Education. 2013:2. Specialnummer om ekonomididaktik http://www.jess.org/index.php/issue/view/10

Almgren, Ellen. Att fostra demokrater - Om skolan i demokratin och demokratin i skolan. Acta Univeristatis Upsaliensis, 2006.

Andersson, Christopher; Avery G Patricia; Pederse, V Patricia; Amith A Elizabeth; Sullivan, L John. "Divergent Perspectives on Citizenship Education: A Q-Method Study and Survey of Social Studies Teachers". American Educational Research Jounal, Summer. 1997. Vol. 34, No. 2:333-364

Andersson, Klas. Deliberativ undervisning: en empirisk studie. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, 2012. (finns i PDF)

Blanck, Sara. När ämnen möte. En analys av samhällskunskapsämnets funktioner och karatärer vid ämnesintegrerad undervisning. Karlstad University Studies, 2014:45. (finns som PDF via Diva)

Broman, Anders. Att göra en demokrat? - Demokratisk socialisation i den svenska gymnasieskolan,. Karlstads University Studies, 2009:41. (finns i PDF i Diva)

Bronäs, Agneta; Selander, Staffan. Samhällskunskap som skolämne. Stockholm: HLS Förlag: 74-82: Ur Björn Falkevall; Selander, Staffan. Skolämne i kris?, 2002.

Christensen, Torben Spanget. "Samfundsfag - et senmoderna fag?. Nordidactica, 2011:1 1-25. (finns i PDF via Diva)

Eriksson, Cecilia. Det borde vara att folket bestämmer - En studie av ungdomars föreställningar om demokrati . Örebro Studies in Political Science 16, 2006.

Forsberg, Åsa. "Folk tror ju på en om man kan prata" - deliberativt arrangerad undervisning på gymnasieskolans yrkesprogram. Karlstads University Studies, 2011:6 . (finns som PDF via Diva)

Fredriksson, Andersson. Marknaden och lärarna. Hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga tjänstemannaskap. Göteborg Studies in Politics 123 (elektronisk resurs): 2011.

Grönlund, Agneta. Redskap för lärande - återkoppling av samhällskunskap på gymnasiet . Karlstad University Studies 2011:10, 2011. (finns som PDF via Diva)

Hahn, Carole L.. Comparative and international social studies research. Keith C. Barton, Ed. Research Methods in social Studies Education. Greenwich, Conn: IAP: 139-157, 2006.

Jansson, Tobias. Vad kommer på provet? Gymnasielärares provpraxis i samhällskunskap. Karlstads University Studies 2011:2: 2011. (finns som PDF via Diva)

Jonasson Ring, Emmy. Samhällskunskap i ett föränderligt samhälle. Karlstads University Studies, 2011:2. (finns i PDF via Diva

Karlefjärd, Anna. Att rymmas inom sitt friutrymme - Om samhällskunskapslärares tolkning, anpassning och undervisning. Karlstads University Studies, 2011:12. (finns i pdf via DiVA)

Karlsson, Annika. Samhällsguide, individualist och moderator - Samhällskunskapslärares professionella förhållningssät i betygsättningsrelaterat arbete. Karlstads University Studies, 2011:13. (finns som pdf i DiVA)

Larsson, Kent. Samtal, klassrumsklimat och elevers delaktighet - Överväganden kring en deliberativ didaktik. Örebro Studies in Education 21.

Larsson, Kristoffer. Kritiskt tänkande i grundskolans samhällskunskap: en fenomenografisk studie om manifesterat kritiskt tänkande bland elever i grundskolans åk 9.. Karlstads University Studies, 2011:7. (finns som pdf i DiVA)

Larsson, Kristoffer. Kritiskt tänkande i grundskolans samhällskunskap: en fenomenografisk studies om manifesterat kritiskt tänkande i samhällskunskap hos elver i åk 9. Göteborg: Göteborgs universitet: Institution för didaktik och pedagogisk profession, 2013. (finns som pdf i DiVA)

Levstik, Linda S.. "What happens in social studies classroom? Research on K-12 social studies practice". New York and London: roulede: 50-62: Levstik S Linda; Tyson A Cynthia, eds, Handbook of Research in Social Studies Education, 2008.

Liljestrand, Johan. Klassrummet som diskussionsarena. Örebro Studies in Education 6, 2002.

Långstöm, Sture; Virta, Arja. Samhällskunskapsdidaktik; för utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande. Lund: Studentlitteratur, 2011.

Nordidactica. Journal of Humanities and Social Science Education. Kanske särskilt nummer 2013:1 http://www.jsse.org/index.php/jsse/issue/view/10 med flera artiklar om samhällskunskapsundervisning i en blobaliserad värld

Odenstad, Christina. Prov och bedömning i samhällskunskap - en analys av gymnasielärares skriftliga prov. Karlstad University Studies, 2010:41. (finns i pdf via DiVA)

Olsson, Roger. Samhällskunskap som ämnesförståelse och undervisningsämne - Prioriteringar och nyhetsanvändning hos fyra gymnasielärare. Karlstad: Karlstads University Studies, 2016:9. (finns som pdf i DiVA)

Pierre, Jon (red.). Skolan som politisk organisation. Malmö: Gleerups.

Sandahl, Johan. Att ta sig an världen - Lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskunskapsämnet. Karlstads University Studies, 2011:32. (finns som pdf i DiVA)

Sandin, Lars. Det beslöjade rummet - ideologiska samhällsbilder i grundskolans samhällskunskap. Härnösand: Avdelningen för utbildningsvetenskap Mittuniversitetet, 2016. (finns som pdf i DiVA)

Schüllerqvist, Bengt; Osbeck, Christina (red.). Ämnesdidaktiska insikter och strategier. Studier i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 1. Karlstad: Karlstad University Press 2010:41, 2009. (finns som pdf i DiVA)

Tväråna, Malin . Rikare resonemang om rättvisa: vad kan kvalificera deltagande i samhällskunskapspraktiken?. Stockholm: Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet, 2014. (finns som pdf i DiVA)

Tönnesen, Rolf Th; Tönnesen, Marianne. Demokratisk dannelse. Fagdidaktikk i samfunnskunskap. Bergen: Fagbokforlaget, 2007. Utdrag cirka 50 sidor

Vernerson, Folke. Undervisa om samhället, didaktiska modeller och läraruppfattningar. Lund: Studentlitteratur, 1999. Utdrag cirka 50 sidor

Wall, Peter. EU-undervisning - En jämförelse av undervisning om politik på nationell och europeisk nivå. Karlstad: Karlstads University Studies, 2011:14. (finns som pdf i DiVA)

Woyshner, Christine. "Notes toward a historiagraphy of the social studies, i Keith C Barton, ed. Research Methods in Social Studies Education. Greenwich, Coon: IAP: 11-38: 2006.

2. Ämnesteoretiska och didaktiska perspektiv på demokrati 7,5 hp

Böcker
Beckman, Ludvid. "Kap 3 I: Jonsson, Britta; Roth, Klas Demokrati och lärande". I: Demokrati och kompetenskrav. Barn och ungdomar och rätten till politiskt inflytande. Studentlitteratur: Lund, 2003. Antal sidor: ca 16 sidor.

Bernmark-Ottosson, Ann . Demokratins stöttepelare. Karlstads University Studies, 2005:7. Antal sidor: ca 171.

Broman, Anders. Att göra en demokrat. Demokratisk socialisation i den svenska gymnasieskolan. Karlstad: Karlstads University Press, 2009:41. Antal sidor: ca 74 sidor. Kapitel 2, 3, 4, 8 och 9

Bronäs, Agneta. "I: Jonsson, Britta; Roth, Klas. Demokrati och lärande". I: Demoratins ansikte - vilken bild av demokrati visas i samhällskunskapsböcker för gymnasiet? . Lund: Studentlitteratur, 2003. Antal sidor: ca 23 sidor.

Dahl Robert A. Demokratin och dess antagonister. Stockholm: Ordfront. Antal sidor: ca 40 sidor. Kap 3-5, 8-9, 15-16

Dewey John. Demokrati och utbildning. Göteborg: Didalos, 1998. Antal sidor: ca 19 sidor.

Eriksson, Cecilia. Det borde vara att folket bestämmer. En studie av ungdomars föreställningar om demokrati (laddas ner från webbsidan). Örebro: Örebro studies in Political Science 16, 2006. Antal sidor: 133. Kapitel: 1, 4, 5, 6 och 7

Klafki, Wolfgang. Kritisk-konstruktiv didaktik. Uljens, Michael (Red) Didaktik-teori, reflektion och praktik. Lund: Studentlitteratur, 1997. Antal sidor: ca 12.

Långström, Sture; Virta, Arja. Samhällskunskapsdidaktik. Utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande. Lund: Studentlitteratur, 2011. Antal sidor: ca 278.

Skolverket. Morgondagens medborgare. 2010.

Skolverket. Skolor som politiska arenor. 2010.

Skolverket (Arensmeier). Medborgarkunskaper i sikte. 2012.

Strandbrink, Peter; Åkerström, Linda. Goda medborgare och onda tider? Svensk demokratipolitik och myten om den passiva medborgaren . Umeå: Bokförlaget H:ström - Text & Kultur. Antal sidor: 140.

Teorell, Jan. "Demokrati och deltagande, Tre ideal i teorin och praktiken ". I M.Gilljam & Hermansson (Red) Demokratins mekanismer. . Malmö: Liber. Antal sidor: ca 21.

Thelander, Nina. We are all the same, but...: Henyan and Swedish school chridren´s views on children´s rights.. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-4112. Antal sidor: 102.

Häften
FN:s deklaration om Mänskliga rättigheter .

FN:s deklaration om. Konventionen om barnens rättigheter.

Dokument
LGR 11 och LGY 11.

Övrigt
Artiklar och utdrag ur aktuell demokratiteoretisk forskning tillkommer.

3. Självständigt vetenskapligt arbete

Dysthe, Olga, Hertzberg, Fröydis & Heol, Tourlag. L. Skriva för att lära - Skrivande i högre utbildning. Lund: Studentlitteratur, 2002. Antal sidor: 209.

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov. Examensarbete i lärarutbildningen. Undersökningsmetoder och språklig utformning. Upplaga 5. Uppsala: Kunskapsföretaget, 2010. Antal sidor: 105.

Vetenskapsrådet. God forskningssed. Red. Vetenskapsrådet. Stockholm: Vetenskapsrådet, 2011. Antal sidor: 129.

Övrig litteratur väljs i samråd med handledande lärare.


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2016-02-17