Dnr: HNT 2018/6

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Omvårdnad

Litteraturlista

Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet

Gäller från och med vt 2019

 

Kurskod: OMG026
Kursens benämning: Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet
Nursing in longterm illness and multimorbidity
Högskolepoäng: 30 hp
Utbildningsnivå:


Vetenskapliga artiklar och rapporter tillkommer under kursen

Böcker
Almås, Hallbjörg, Stubberud, Dag-Gunnar. Klinisk omvårdnad, del 2. Senaste upplagan. Stockholm: Liber.

Almås, Hallbjörg; Stubberud, Dag-Gunnar & Grönset, Randi. Klinisk omvårdnad, del 1. Senaste upplagan. Stockholm: Liber.

Benkel, Inger, Molander, Ulla & Wijk, Helle. Palliativ vård ur ett tvärprofessionellt perspektiv. Senaste upplagan. Stockholm: Liber.

Braun, Carie & Anderson, Cindy. Patofysiologi. Om hur förändringar i kroppens funktioner påverkar vår hälsa. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Edberg, Anna-Karin & Wijk, Helle. Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Ehnfors, Margareta; Ehrenberg, Anna & Thorell-Ekstrand, Ingrid. Nya VIPS-boken. Välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Ehrenberg, Anna & Wallin, Lars. Omvårdnadens grunder - Ansvar och utveckling. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Eide, Hilde & Eide, Tom. Omvårdnadsorienterad kommunikation - relationsetik, samarbete och konfliktlösning. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Friberg, Febe & Öhlen, Joakim. Omvårdnadens grunder - perspektiv och förhållningssätt. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Grefberg, Nils (red). Medicinboken. Orsak, symtom, diagnostik, behandling. Senaste upplagan. Stockholm: Liber.

Kirkevold, Marit, Brodtkorb, Kari & Hylen Ranhoff, Anette. Geriatrisk omvårdnad. God omsorg till den äldre patienten. Senaste upplagan. Stockholm: Liber.

Nicolaysen, Gunnar & Holck, Per. Anatomi och fysiologi. Upplaga 2014. Lund: Studentlitteratur.

Nordeng, Hedvig & Spigset, Olav. Farmakologi och läkemedelsanvändning. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Polit, Denise & Beck, Cheryl. Nursing research: Generating ang Assessing Evidence for Nursing Practice. Senaste upplagan. Philadelphia: Lippincott.

Sandman, Lars & Kjellström, Sofia. Etikboken. Etik för vårdande yrken. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Steen, Merete & Degré, Miklos. Mikrobiologi. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Stokke, Oddvar & Hagve, Tor-Arne. Undersökningar vid sjukdom. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Willman, Aina; Bahtsevani, Christel; Nilsson, Roland & Sandström, Boel. Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk praktik. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Örn, Stein, Mjell, Johnny & Bach-Gansmo, Edvin. Sjukdom och ohälsa - diagnostik och behandling. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2018-06-13