Dnr: HS 2018/37

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Svenska som andraspråk

Litteraturlista

Självständigt arbete

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: S2GB11
Kursens benämning: Självständigt arbete
Independent Project
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Utöver detta tillkommer ev. ytterligare någon uppsatshandbok, se exempel nedan. Övrig litteratur väljes i samråd med handledare efter val av uppsatsämne

Böcker
Denscombe, M. Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur, 2016.

Jarrick, A. & Josephsson, O. Från tanke till text. En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter. Lund: Studentlitteratur, 1998.

Språkrådet. Svenska skrivregler. Stockholm: Liber , 2017.


Referenslitteratur

Etnografiska observationer. Red. Arvastson, G. & Ehn, B. Lund: Studentlitteratur, 2009.

Bergström, G. & Boréus, K. Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur, 2012.

Hellspong, L. Metoder för brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur, 2001.

Kvale, S. & Brinkmann, S. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, 2014.

Lagerholm, P. Språkvetenskapliga uppsatser. Malmö: Studentlitteratur, 2010.

Patel, R. & Davidsson, B. Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur, 2011.

Trost, J. & Hultåker, O. Enkätboken. Lund: Studentlitteratur, 2016.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-06-12