Dnr: HS 2018/37

 

Logotype of Karlstad University


Lärarutbildningsnämnden
Svenska som andraspråk

Litteraturlista

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för flerspråkiga elever

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: S2GLU1
Kursens benämning: Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för flerspråkiga elever
Developing multilingual students knowledge and language skills
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Eventuellt tillkommer material som tillhandahålles av läraren

Axelsson, M. "Flerspråkighet och lärande". I: Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle. Red. Hyltenstam, K. & Lindberg, I. Lund: Studentlitteratur, 2013. S. 547-578.

Bjerregaard, M. & Kindenberg, B. Språkutvecklande So-undervisning - strategier och metoder för högstadiet. Stockholm: Natur och kultur, 2015.

Gear, A. Att läsa faktatexter - undervisning i kritisk och reflekterande läsning. Stockholm: Natur och Kultur, 2015.

Gear, A. Att skriva faktatexter Medveten och explicit skrivundervisning. Stockholm: Natur och Kultur , 2016.

Gibbons, P. Lyft språket lyft tänkandet-språk och lärande. Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2013. (inriktning årskurs 7-9) ELLER: Gibbons, P. Stärk språket, stärk lärandet. Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2016. (inriktning årskurs 3-6)

Hajer, M . Språkutvecklande undervisning ett andraspråksperspektiv i alla ämnen. http://www.andrasprak.su.se/polopoly_fs/1.84012.1333707461!/menu/standard/file/2003_3_Hajer.pdf.

Heyer, C. & Hull, I. Formativ bedömning konkreta exempel och metodiska tips. Stockholm: Natur & Kultur, 2014.

Lindholm, A. "Stöttning med hjälp av lässtrategier i det flerspråkiga klassrummet". I: Läsa mellan raderna. Red. Olin-Scheller, C. & Tengberg, M. Malmö: Gleerups Utbildning, 2009.

Skolverket. Greppa språket. Stockholm: Skolverket, 2012. Finns på nätet att ladda ner som pdf.

Skolverket. Nya språket lyfter - diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 1-6. 2012. Finns på nätet att ladda ner som pdf.

Skolverket. Språket på väg - ett diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans 7-9. Finns på nätet att ladda ner som pdf.


Referenslitteratur

Skolverket. Bygga svenska - ett bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling. Stockholm: Skolverket, 2016. Finns på nätet att ladda ner som pdf.

Wiliam, D. & Leahy, S. Handbok i formativ bedömning strategier och praktiska tekniker. Stockholm: Natur & Kultur, 2015.


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2018-06-11