Dnr: HNT 2018/6

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Folkhälsovetenskap

Litteraturlista

Hälsopromotion - att främja hälsa

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: FHAHP1
Kursens benämning: Hälsopromotion - att främja hälsa
Health Promotion
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Lavarack, Glenn (Ed.) (2004). Health Promotion Practice. Power and Empowerment. London: Sage Publications. Antal sidor: 176.

Naidoo Jennie & Wills, Jane (2016). Foundations for Health promotion. Upplaga 4. London: Elsevier. Antal sidor: 340.

Världshälsoorganisationen (WHO). Milestones in Health Promotion. Köpenhamn: WHO. http://www.who.int/healthpromotion/milestones.pdf. Antal sidor: 35.

Wilkinson, Richard., Pickett, Kate. (2011). Jämlikhetsanden. Därför är mer jämlika samhällen nästan alltid bättre samnhällen. Stockholm: Karneval Förlag (Pocketutgåva från originaltitel från 2009). Antal sidor: 360.


Referenslitteratur

Askheim, Ole Petter & Starrin, Bengt (Red.) 2007. Empowerment i teori och praktik. Malmö: Glerups Utbildning AB. Antal sidor: 234.

Cross, Ruth., Woodall, James., Green, Jackie & Tones, Keit. (2015). Health Promotion. Planning and strategies. London: SAGE Publications. Antal sidor: 640.

Forsman, Birgitta, Olsson, Ulf & Lander, Rolf. (2010). Pedagogik i hälsofrämjande arbete. Finns i E-format. Lund: Studentlitteratur AB.

Korp, Peter. (2016). Vad är hälsopromotion?. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 166.

Nutbeam Don, Harris Elisabeth. & Wise Marilyn. (2010). Theoory in a Nutshell. A Practical Guide to Health promotion theories. Upplaga 3. Australia: Mac Graw Hill Medical. Antal sidor: 81.

Världshälsoorganisationen (WHO), Rootman Irving, Goodstedt Michael, Hyndman Brian, McQueen David V., Potvin Louise, Springett Jane & Zigleo Erio (Eds.). (2001). Evaluation in Health Promotion. Principle and Perspective. Köpenhamn: WHO Regional Publications, European Series, No 92. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/108934/E73455.pdf. Antal sidor: 561.


Det tillkommer vetenskapliga artiklar.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2018-05-09