Dnr: HS 2018/31

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Psykologi

Litteraturlista

Introduktion till psykologi och människan i ett utvecklingsperspektiv

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: PSG010
Kursens benämning: Introduktion till psykologi och människan i ett utvecklingsperspektiv
Introduction to Psychology and the Individual from a Developmental Perspective
Högskolepoäng: 30 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Delkurs 1 Introduktion till psykologyrket och till psykologistudierna

Böcker
Adams, Bridget. The Psychology Companion. Palgrave Macmillan, 2009.

Övrig litteratur (artiklar och kompendier) enligt kursledarens anvisningar

Delkurs 2 Utvecklingspsykologi ur ett livscykelperspektiv

Böcker
Berk, L. E. Exploring lifespan development. Senaste upplagan. Boston: Pearson, 2010. 519 s.

Broberg, A, Almqvist, K., Risholm Mothander, P. & Tjus, T. Klinisk barnpsykologi. Utveckling på avvägar. Upplaga 2. Stockholm: Natur och Kultur, 2015. Del 1, ca 370 sid.

Broberg, A, Granqvist, P, Ivarsson, T. & Risholm Mothander, P. Anknytningsteori. Betydelsen av nära känslomässiga relationer. Stockholm: Natur och Kultur, 2006. ca 300 sidor.

Hwang, P, Frisén, A. & Nilsson, B. Ungdomar och unga vuxna. Utveckling och livsvillkor. Stockholm: Natur och Kultur, 2018. ca 250 sid.

Lundberg, T, Malmquist, A. & Wurm, M. HBTQ Psykologiska perspektiv på bemötande. Natur & Kultur, 2017. Valda kapitel.

Magnusson, E. & Marecek, J. Genus och kultur i psykologi. Teorier och tillämpningar . Stockholm: Natur och Kultur, 2010. Kapitel 9 (14 s.).

Moshman, D. Tonåringars tänkande och utveckling. Kognition, moral och identitet. Lund: Studentlitteratur, 2012. Antal sidor: 312.

Övrig litteratur (artiklar och kompendier) enligt kursledarens anvisningar

Delkurs 3 Vetenskapsteori och metod I

Böcker
Barker, C., Pistrang, N., & Elliott, R. Research methods in clinical psychology. Upplaga 3. Chichester: John Wiley & Sons Ltd, 2016.

Borg, E., & Westerlund, J. Statistik för beteendevetare. Malmö: Liber AB, 2012.

Brace, N., Kemp, R., & Snelgar, R. SPSS for Psychologists. Upplaga 6. Hampshire, England: Palgrave Macmillan, 2016.

Kazdin, A. E. Research design in clinical psychology. Senaste upplagan. Essex, England: Pearson Education Ltd, 2016.

Smith, A. Jonathan. Qualitative Psychology: a Practical Guide to Research Methods.. Senaste upplagan. London: Sage Publications.

Artiklar
Braun, V. & Clarke, V. "Using Thematic Analysis in Psychology". Qualitative Research in Psychology. 2006; 3: 77/101.

Delkurs 4 Självreflektion, kommunikation och professionella kompetenser

Böcker
Bohlin, H. &. Eklund Håkansson, J. Empati : teoretiska och praktiska perspektiv. Studentlitteratur, 2013.

Ljunggren, I. Samtalet som psykologisk metod. Lund: Studentlitteratur AB, 2014. Antal sidor: 253.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-04-13