Dnr: HNT 2018/10

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Biologi

Litteraturlista

Biologiska metoder och analyser

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: BIG002
Kursens benämning: Biologiska metoder och analyser
Biological methods and analyses
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Dytham, Calvin. Choosing and Using Statistics: A Biologist's Guide. Upplaga 2. Wiley-Blackwell, 2010. Antal sidor: 316.

Kompendier
Egenproducerat utbildningsmaterial som distribueras via utbildningsplattformen


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2018-01-31