Dnr: HNT 2018/10

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Biologi

Litteraturlista

Floristik och faunistik

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: BIG001
Kursens benämning: Floristik och faunistik
Floristics and faunistics
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Mossberg, Bo, Stenberg, Lennart. Svensk fältflora. Senaste upplagan. Wahlström Widstrand.

Douwes, Per, Hall Ragnar, Hansson, Christer, Sandhall, Åke. Insekter. En fälthandbok. Stockholm: Interpublishing, 2004.

Gärdenfors, Ulf, Hall, Regnar, Hansson, Christer, Wilander, Per. Svensk småkrypsfauna. En bestämningsbok till ryggradslösa djur utom insekter. Lund: Studentlitteratur, 2004.

Hallingbäck, Tomas. Mossor en fältguide. Naturcentrum AB, 2016.

Moberg, Roland, Hultegren, Svante. Lavar en fältguide. Naturcentrum AB, 2016.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2018-01-31