Dnr: HS 218/26

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Religionsvetenskap

Litteraturlista

Fältarbete: förberedelser och metoder

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: REGFA2
Kursens benämning: Fältarbete: förberedelser och metoder
Field work: preparations and methods
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Därtill kommer litteratur (ca. 500 sidor) i samråd med kursledare och ansvarig vid studentens ämnesinriktning.

Delkurs 1: Kulturmöten i fält, 7,5 hp

Böcker
Aull Davies, Charlotte. Reflexive Ethnography : A Guide to Researching Selves and Others [elektronisk resurs]. Upplaga 2002. London : Taylor & Francis Routledge. Antal sidor: 255 (i urval).

Hylland Eriksen, Thomas. Small Places Large Issues - An Introduction to Social and Cultural Anthropology. Upplaga 2015. Chicago: University of Chicago Press. Antal sidor: 345.

Jenkins, Richard. Social identity. Upplaga 2014. New York: Routledge. Antal sidor: 264.

Stier, Jonas, and Sten Olsson. Kulturmöten: en introduktion till interkulturella studier. Upplaga 2009. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 178.

Delkurs 2; Fältforskningsmetodik, 7,5 hp

Böcker
God forskningssed [Elektronisk resurs] Andra upplagan. Upplaga 2017. Stockholm: Vetenskapsrådet. https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/. Antal sidor: 82.

Aull Davies, Charlotte. Reflexive Ethnography : A Guide to Researching Selves and Others [elektronisk resurs]. Upplaga 2002. London: Taylor & Francis Routledge. Antal sidor: 255 (i urval).

Hughes, J, Hunter, D., Sheehan, M., Wilkinson, S., & Wrigley, A. European textbook on ethics in research. . Upplaga 2010. "Publications Office of the European Union". https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/12567a07-6beb-4998-95cd-8. Antal sidor: 203.

Kalman, Hildur & Lövgren, Veronica (red.). Etiska dilemman: forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet. Upplaga 2012. Malmö: GLeerup. Antal sidor: 159.

Rennstam, J. och Wästerfors, D. Från stoff till studie: om analysarbete i kvalitativ forskning . Upplaga 2015. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 194.

Taylor, Steven, Bogdan, Robert & DeVault, Marjorie. Introduction to Qualitative Research Methods: A Guidebook and Resource. Upplaga 2015. Wiley. Antal sidor: 415.

Artiklar
Atkinson, Paul. Upplaga 2005. "Qualitative Research - Unity and Diversity, Forum: Qualitative Social Research,". Vol. 6. No. 3 (d v s, volym 6, nummer 3). http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/4/9. Antal sidor: Ca 10.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-02-22