Reg No: HS 2018/8

 

Logotype of Karlstad University


Faculty Board of Social and Life Sciences
Business Administration

Course Reading

Scientific Methods in Business Administration

Valid from spring semester 2018

 

Course Code: FEGC47
Course Title: Scientific Methods in Business Administration
Vetenskapliga metoder i företagsekonomi
Credits: 15
Degree Level: Bachelor


Books
David, M. Sutton, C.D. Samhällsvetenskaplig metod. Last edition. Lund: Studentlitteratur.

Denscombe, M. Forskningshandboken - För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Last edition. Lund: Studentlitteratur.

Ekengren, A-M. Hinnfors, J. Uppsatshandbok hur du lyckas med din uppsats. Last edition. Lund: Studentlitteratur.

Thurén, T. Vetenskapsteori för nybörjare. Last edition. Stockholm: Liber AB.

Database
SAGE Research Methods Online.


Reference Literature

Books
Alvesson, M. Interpreting Interviews. New Delhi, India : SAGE Publications India Pvt Ltd, 2011.

Alvesson, M. Sköldberg, K. Reflexive methodology: new vistas for qualitative research. Last edition. London: SAGE.

Bryman, A. Bell, E. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Last edition. Stockholm: Liber AB.

Kvale, S. Brinkmann, S. Den kvalitativa forskningsintervjun. Last edition. Lund: Studentlitteratur.

Norén, L. Tolkande företagsekonomisk forskning. Last edition. Lund: Studentlitteratur.

Nylén, U. Att presentera kvalitativa data - framställningsstrategier för empiriredovisning. Last edition. Stockholm: Liber AB.

Patel, R. Davidsson, B. Forskningens grunder - Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Last edition. Studentlitteratur,: Lund.

Seale, C. The quality of qualitative research. Last edition. London: SAGE Publications Ltd.

Silverman, D. Doing qualitative research. Last edition. London: SAGE Publications Ltd.

Silverman, D. Kvalitativ forskning. Last edition. Lund: Studentlitteratur.

Trost, J. Kvalitativa intervjuer. Last edition. Lund: Studentlitteratur.

Articles
Eisenhardt, K. M. Building Theories from Case Study Research. Academy of Management Review, 1989. Vol. 14 No. 4. Pages: 532-550.

Eisenhardt, K.M. Graebner, M.E . Theory building from cases: opportunities and challenges. Academy of Management Journal, 2007. Vol. 50 No. 1. Pages: 2532.


 

Approved by the Faculty Board of Social and Life Sciences, 13 March 2018