Dnr: HS 2018/8

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
Företagsekonomi

Litteraturlista

Vetenskapliga metoder i företagsekonomi

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: FEGC47
Kursens benämning: Vetenskapliga metoder i företagsekonomi
Scientific Methods in Business Administration
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
David, M. Sutton, C.D. Samhällsvetenskaplig metod. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Denscombe, M. Forskningshandboken - För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Ekengren, A-M. Hinnfors, J. Uppsatshandbok hur du lyckas med din uppsats. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Thurén, T. Vetenskapsteori för nybörjare. Senaste upplagan. Stockholm: Liber AB.

Databas
SAGE Research Methods Online.


Referenslitteratur

Böcker
Alvesson, M. Interpreting Interviews. New Delhi, India : SAGE Publications India Pvt Ltd, 2011.

Alvesson, M. Sköldberg, K. Reflexive methodology: new vistas for qualitative research. Senaste upplagan. London: SAGE.

Bryman, A. Bell, E. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Senaste upplagan. Stockholm: Liber AB.

Kvale, S. Brinkmann, S. Den kvalitativa forskningsintervjun. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Norén, L. Tolkande företagsekonomisk forskning. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Nylén, U. Att presentera kvalitativa data - framställningsstrategier för empiriredovisning. Senaste upplagan. Stockholm: Liber AB.

Patel, R. Davidsson, B. Forskningens grunder - Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Senaste upplagan. Studentlitteratur,: Lund.

Seale, C. The quality of qualitative research. Senaste upplagan. London: SAGE Publications Ltd.

Silverman, D. Doing qualitative research. Senaste upplagan. London: SAGE Publications Ltd.

Silverman, D. Kvalitativ forskning. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Trost, J. Kvalitativa intervjuer. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Tidskriftsartiklar
Eisenhardt, K. M. Building Theories from Case Study Research. Academy of Management Review, 1989. Vol. 14 No. 4. Antal sidor: 532-550.

Eisenhardt, K.M. Graebner, M.E . Theory building from cases: opportunities and challenges. Academy of Management Journal, 2007. Vol. 50 No. 1. Antal sidor: 2532.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2018-03-13