Dnr: HS 2018/14

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Kulturgeografi

Litteraturlista

Kulturgeografi - Självständigt arbete i Regionalt Samhällsbyggande II

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: KGA514
Kursens benämning: Kulturgeografi - Självständigt arbete i Regionalt Samhällsbyggande II
Human Geography - Independent Project in Region Building II
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Litteratur som väljes i samråd med handledare utifrån studieområde. Antal sidor: 500

ÖVRIGT

Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (1990/2002)

Manual för referenshantering enligt Harvard system. Karlstads universitet, 2011. http://www.kau.se/sites/default/files/Dokument/subpage/2009/10/referenser_harvard_kau_aug_11_pdf_16480.pdf.


Referenslitteratur

Alvesson, M. & Sködberg, K. Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur, 2007. Antal sidor: 400.

Fielding, Nigel (2017). The Sage handbook of online research methods. London: Sage (e-book). http://biblos.kau.se:80/record=b1667744~S2*swe. Antal sidor: 655.


Tidskriftsartiklar cirka 500 sidor.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-03-05