Dnr: HNT 2018/6

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Folkhälsovetenskap

Litteraturlista

Hälsofrämjande arbete I

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: FHGHP1
Kursens benämning: Hälsofrämjande arbete I
Health Promotion I
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Eriksson, Monica. (red.). Salutogenes Om hälsans ursprung. Stockholm: Liber, 2015.

Naidoo, Jennie, & Wills, Jane. Folkhälsa och hälsofrämjande insatser. Lund: Studentlitteratur, 2007.

Ringsberg Karin, Olander Ewy, Tillgren Per. (red.). Health Literacy - Teori och Praktik i hälsofrämjande arbete. Lund: Studentlitteratur, 2015.

Rapporter
Ottawa charter. http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/..

SOU. Det handlar om jämlik Hälsa Utgångspunkter för kommissionens vidare arbete. Stockholm. SOU, 2016:55.

SOU. Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa - Slutbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa. Stockholm. SOU, 2017:47.

Sveriges Regering. En förnyad folkhälsopolitik. Stockholm: Sveriges Regering. 2007/2008:110.

WHO. Milestones in Health Promotion Statements from Global Conferences. Genève: WHO, 2009.


Referenslitteratur

Pellmer, Kristina, Wramner, Bengt, & Wramner, Håkan. Grundläggande folkhälsovetenskap. Stockholm: Liber AB, 2012.


Vetenskapliga artiklar och rapporter kan tillkomma.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2018-02-02