Dnr: HNT 2018/7

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Byggteknik

Litteraturlista

Geokonstruktion

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: BYGC13
Kursens benämning: Geokonstruktion
Engineering Design: Geotechnical Engineering
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: Varför inträffar ras och skred? (elektroniskt).

Sveriges geologiska undersökning. Att tolka jordartskartor (elektroniskt).

Sveriges geologiska undersökning. Jordartsgeologi (elektroniskt).

Sveriges geologiska undersökning. Jordtäcket i Sverige (elektroniskt).

Sveriges geologiska undersökning: Ras, skred och slamströmmar. (elektroniskt).

Rapporter
Knutsson, S., Larsson, R., Tremblay, M. & Öberg-Högsta, A-L. Siltjordars egenskaper. Linköping: Statens geotekniska institut. Information 16, 1998. Tillgänglig elektroniskt.

Larsson, R., Sällfors, G., Bengtsson, P-E., Alén, C., Bergdahl, U. & Ericsson, L. Skjuvhållfasthet - utvärdering i kohesionsjord. Linköping: Statens geotekniska institut. Information 3, 2007. Tillgänglig elektroniskt.

Larsson, Rolf. Jords egenskaper. Linköping: Statens geotekniska institut. Information 1, 2008. Tillgängligt elektroniskt.

Pålkommissionen. Pålgrundläggning - grundinformation för projektörer. Information 2007:1: 2007. Tillgänglig elektroniskt.

Räddningsverket. Förebyggande åtgärder mot skred, ras och erosion - goda exempel.. 2008. Tillgänglig elektroniskt.

Tremblay, M.. Mätning av grundvattennivå och portryck. Vägverket - VBg och Statens geotekniska institut. Information 11, 1990. Tillgänglig elektroniskt.

Kompendier
Material tillgängligt via lärplattform.

Svensson, CH. Jordartsgeologi, Kompendium, tillgängligt via lärplattsform.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2018-02-28