Reg No: HS 2017/42

 

Logotype of Karlstad University


Board of Teacher Education
Social and Political Studies

Course Reading

School as System and Idea - Music Education

Valid from spring semester 2018

 

Course Code: MUGL04
Course Title: School as System and Idea - Music Education
Skola som system och idé 2 - musiklärare
Credits: 7.5
Degree Level: Bachelor


Books
Bonde, Lars-Ole. Musikalitet et historiskt begrep. I Musik og menneske. Introduktion til musikpsykologi. Frederiksberg: Samfundslitteratur, 2009. 281-294.

Brändström, Sture. Lärandets konst - betraktelser av estetiska dimensioner i lärandet. Edited by Eva Alerby, Jorunn Elidottir. Lund: Studentlitteratur, 2006. Pages: sid 143-155.

Chaffin, Roger & Lemieux, Anthony.F.. General perspectives on achieving musical excellence. In A. Williamon.. Edited by Musical Excellence. Oxford: Oxford University Press. 2004. 19-39.

Jacobsen, Bo; Christiansen, Irene; Sand Jespersen, Christina. Möt eleven. Lärarens väg till demokrati i klassen. Lund: Studentlitteratur, 2004. Pages: 126.

Jarl, Maria; Pierre, Jon. Skolan som politik organisation. Malmö: Gleerups, 2018. Pages: 30 sidor enl. anvisningar.

Johansson, Eva; Thornberg, Robert. Värdepedagogik: Etik och demokrati i förskola och skola.. Edition 2014 eller senare. Stockholm: Liber. Pages: 180 sidor enl. anvisningar.

Kempe, Anna-Lena; West, Tore. Design för lärande i musik. Stockholm: Norstedt , 2010. Pages: sid 40-58, 113-128, 163-174.

Lagerblad, Anna. Övning i 10 000 timmar slår medfödd begåvning. . Svenska Dagbladet. http://www.svd.se/nyhter/idagsidan/trender/talang-ar-overskattat_6563987.svd (2014-03-31).

Linde, Göran. Det skall ni veta. En introduktion till läroplansteori. Edition 2012 eller senare. Lund: Studentlitteratur. Pages: 133.

Lindstrand, Fredrik & Selander, Staffan. Estetiska lärprocesser: upplevelser, praktiker och kunskapsformer. Lund: Studentlitteratur, 2009, sid 11-13, sid 122-125, sid 175-192 .

Lindström, Gunnar; Pennlert, Lars Åke. Undervisning i teori och praktik: en introduktion i didaktik. Fundo, 2016. Pages: 93.

Lindström, Lars. Fyra estetiska lärandeformer. Kulturprojekt i skolan.. Edited by I.B.S. Ericsson. Göteborg: Västra Götalandsregionen, 2010. 34-39.

Lundgren, Ulf P. Uttryck, intryck, avtryck: lärande, estetiska uttrycksformer och forskning.. Stockholm: Vetenskapsrådet, 2006. http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/Rapport%204.2006.pdf. Pages: 41-61.

Lundgren, Ulf P; Säljö, Roger; Liberg, Caroline (red). Lärande, skola, bildning: Grundbok för lärare. Stockholm: Natur och kultur, 2017. Pages: 80 enl. anvisningar.

Marner, Anders & Örtegren, Hans. En kulturskola för alla - estetiska ämnen och läroprocesser i ett mediespecifikt och medieneutralt perspektiv. Stockholm: Liber Distribution, 2003, sid 58-83 .

McPherson, Gary & Hallam, susan. The Oxford Handbook of Music Psychology. Oxford: Oxford University Press, 2009. sidorna 255-262.

Sandberg, Ralf. Musikundervisningens yttre villkor och inre liv. Några variationer över ett läroplansteoretiskt tema (Doktorsavhandling). Stockholm: HLS, 1996. sid 87-99, 234-238.

Thorgersen, Ketil. Estetik i svenska grundskolans styrdokument. Lärandets konst. Betraktelser av estetiska dimensioner i lärandet.. Edited by I E. Alerby & J. Elidottir. Lund: Studentlitteratur, 2006. 15-30.

Reference literature

Nilsson, Marco. Juridik i professionellt lärarskap: lagar och värdegrund i den svenska skolan. Malmö: Gleerup, 2016. Pages: 164.

Subject Teaching-Related Literature (selected parts required in several modules)
Skolverket. Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda. Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar. Stockholm: Skolverket, 2015. Pages: 120 sidor (pdf-fil).

Skolverket. Förskolans och skolans värdegrund - förhållningssätt, verktyg och metoder. Stockholm: Skolverket, 2013. Pages: 128 (PDF).

Skolverket. Skollagen, läroplaner och kursplaner för relevant verksamhet/ämne. Stockholm: Skolverket.


 

Approved by the Board of Teacher Education, 15 March 2011