Reg No: HS 2017/29

 

Logotype of Karlstad University


Faculty Board of Arts and Social Sciences
Human Geography

Course Reading

Spatial and Social Planning II: Sustainable development - individual, society and environment

Valid from spring semester 2018

 

Course Code: KGGB52
Course Title: Spatial and Social Planning II: Sustainable development - individual, society and environment
Samhällsplanering II: Hållbar utveckling - individ, samhälle och miljö
Credits: 15
Degree Level: Bachelor


Adams, W.M. Green development: environment and sustainability in a developing word.. New York: NY: Routledge, 2009. Pages: 250. Electronic resource available via www.bib.kau.se. Selected parts. See course documents and schedule of reading instructions.

Bernes, Claes. En varmare värld. Växthuseffekten och klimatets förändringar. Monitor 23. Naturvårdsverket. 2016. Pages: 111. Can be downloaded from

Biermann, Frank et al. "The fragmentation of global governance architectures: A framework for analysis". Global Environmental Politics. 2009, 9.4 . 14-40. Pages: 26.

Björk, C., Nordling, L. & Reppen, L. Så byggdes staden: stadsbyggnad, arkitektur, husbyggnad. Stockholm: Svensk byggtjänst, 2012. Pages: 214.

Boverket. Bygg för morgondagens klimat. Anpassning av planering och byggande. 2009. Pages: 99. To download at: www.boverket.se

Boverket. Landsbygd i förändring. Finns att ladda ner på www.boverket.se, 2008. Pages: 64.

Burgstahler, Sheryl. Universal Design: Process, Principles, and Applications. https://www.washington.edu/doit/sites/default/files/atoms/files/Universal_Design%20Process%20Principles%20and%20Applications.pdf . Pages: 4.

Börjesson, Mats & Rehn, Alf. Makt. Stockholm: Liber. 2009. Pages: 128.

Crossley, Nick. Introduction in Making Sense of Social Movements. Buckingham: Open University Press. 2002. Pages 1-13. Pages: 13.

Daniels, P., Bradshaw, M., Shaw, D. & Sidway, J. An Introduction to Human Geography - Issues for the 21 Century. Upplaga 4 eller nyare. 2012. Harlow: Pearson Education Ltd. Pages: 257. Selected parts.

Eyerman, Ron. "Att framföra opposition eller hur sociala rörelser (be)rör". In: Wettergren, Åsa & Jamison, Andrew (red). Sociala rörelser: Politik och kultur. Studentlitteratur. 2006. Sid 65-81. Pages: 16.

Forsberg, G. (red). Planeringens utmaningar och tillämpningar. Uppsala: Uppsala Publishing House. S 89 - 234 och 336 - 371, 2005. Pages: 180.

Harvey, D. Ojämlikhetens geografi: texter om stadens och rummets förändringar i den globala kapitalismen. Stockholm: Atlas, 2011. Pages: 203.

Hugemark, Agneta & Roman, Christine. "Diversity and Divisions in the Swedish Disability Movement: Disability, Gender, and Social Justice". Scandinavian Journal of Disability Reserarch. 2007. vol 9, no 1. sid 26-45. Pages: 19.

Johansson, Thomas & Lalander, Philip. "kap 3,7 och 8". In: Vardagslivets socialpsykologi. Edition 2. Stockholm: Liber. 2013. Pages: 68.

Lindqvist, Rafael. "Funktionshinder". In: Edling, Christofer & Liljeros, Fredrik (red). Ett delat samhälle: makt, intersektionalitet och social skiktning. Edition 2. Malmö: Liber. 2016. Sid 149-176. Pages: 27.

Lundström, M. J., Fredriksson, C. & Witzell, J. Planning and sustainable urban development in Sweden. Stockholm: Föreningen för Samhällsplanering, 2013. Pages: 324.

Nyström, J. Planeringens grunder: en översikt. Lund: Studentlitteratur, 2003. Pages: 100.

Pojani, D. & Stead. D. Sustainable Urban Transport in the Developing Word: Beyond Megacities. 2015. Pages: 22. Is available: http://www.mdpi.com/2071-1050/7/6/7784

Rönnblom, M. Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy. Jordbruksverket: 2014.

Sveriges kommuner och landsting. Klimatanpassning i nybyggnation. Tips och råd från kommuner som visar vägen. LTAB 2015. Pages: 52. Can be downloaded from: www.skl.se

While Aidan; Jonas Andrew E G; Gibbs David . "From sustainable development to carbon control: eco-state restructuring and the politics of urban and regional development". Transactions of the Institute of British Geographers. 2010, 35.1. 76-93. Pages: 17.

OTHER
Additional literature and reference materials according to the teacher's instructions - about 300 pages.


Reference Literature

Adolfsson, K. & Boberg, S. Detaljplanehandboken. Handbok för detaljplanering enligt Plan- och Bygglagen, PBL. Norstedts juridik, 2013. Pages: 235.

Blomberg, B. & Lindqvist, S-O. (red). Den regionala särarten. Lund: Studentlitteratur, 1994. Pages: 262.

Christensen, J. m fl. Planera vatten och avlopp - vad lagen säger och hur den kommunala planeringen kan gå till. Malmö: Länsstyrelsen i Skåne län, 2008. Pages: 94.

Hall, O., Alm, G., Ene, S., & Jansson, U. Introduktion till Kartografi och kartografisk information. Lund: Studentlitteratur, 2003. Pages: 205.

Holm, F. Vad är ett miljöproblem - en introduktion med flera perspektiv. Lund: Studentlitteratur, 2008. Pages: 184.

Johansson, M. & Khakee, A. Etik i stadsplanering. Edition 1:1. Lund: Studentlitteratur, 2009. ISBN 978-91-44-05337-0. Pages: 211.

Larsson, A. & Jalakas, A. Jämställdhet nästa!: Samhällsplanering ur ett genusperspektiv. Stockholm: SNS Förlag, 2008. Pages: 172.

Unnerbäck, A. Kulturhistorisk värdering av bebyggelse. Stockholm: Riksantikvarieämbetets förlag, 2002. Pages: 107.

OTHER
Transport planning in change. Available on: http://www.k2centrum.se/sites/default/files/fields/field_uppladdad_rapport/handbok_jamstalldhet_i_transportplaneringen_webb.pdf

Laws and regulations. Available on: http://www.notisum.se/,http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/


 

Approved by the Faculty Board of Arts and Social Sciences, 21 December 2017