Dnr: HS 2017/29

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Kulturgeografi

Litteraturlista

Samhällsplanering II: Hållbar utveckling - individ, samhälle och miljö

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: KGGB52
Kursens benämning: Samhällsplanering II: Hållbar utveckling - individ, samhälle och miljö
Spatial and Social Planning II: Sustainable development - individual, society and environment
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


PBL Kunskapsbanken http://www.boverket.se/vagledningar/pbl-kunskapsbanken/

Adams, W.M. Green development: environment and sustainability in a developing word.. New York: NY: Routledge, 2009. Antal sidor: 250. Elektronisk resurs tillgänglig via www.bib.kau.se. Utvalda delar. Se kursdokument och schema för läsanvisningar.

Bernes, Claes. En varmare värld. Växthuseffekten och klimatets förändringar. Monitor 23. Naturvårdsverket. 2016. Antal sidor: 111. Kan laddas ner från www.naturvardsverket.se

Biermann, Frank et al. "The fragmentation of global governance architectures: A framework for analysis". Global Environmental Politics. 2009, 9.4 . 14-40. Antal sidor: 26.

Björk, C., Nordling, L. & Reppen, L. Så byggdes staden: stadsbyggnad, arkitektur, husbyggnad. Stockholm: Svensk byggtjänst, 2012. Antal sidor: 214.

Boverket. Bygg för morgondagens klimat. Anpassning av planering och byggande. 2009. Antal sidor: 99. Finns att ladda ner på: www.boverket.se

Boverket. Landsbygd i förändring. Finns att ladda ner på www.boverket.se, 2008. Antal sidor: 64.

Burgstahler, Sheryl. Universal Design: Process, Principles, and Applications. https://www.washington.edu/doit/sites/default/files/atoms/files/Universal_Design%20Process%20Principles%20and%20Applications.pdf . Antal sidor: 4.

Börjesson, Mats & Rehn, Alf. Makt. Stockholm: Liber. 2009. Antal sidor: 128.

Crossley, Nick. Introduction in Making Sense of Social Movements. Buckingham: Open University Press. 2002. Pages 1-13. Antal sidor: 13.

Daniels, P., Bradshaw, M., Shaw, D. & Sidway, J. An Introduction to Human Geography - Issues for the 21 Century. Upplaga 4 eller nyare. 2012. Harlow: Pearson Education Ltd. Antal sidor: 257. Valda delar.

Eyerman, Ron. "Att framföra opposition eller hur sociala rörelser (be)rör". I: Wettergren, Åsa & Jamison, Andrew (red). Sociala rörelser: Politik och kultur. Studentlitteratur. 2006. Sid 65-81. Antal sidor: 16.

Forsberg, G. (red). Planeringens utmaningar och tillämpningar. Uppsala: Uppsala Publishing House. S 89 - 234 och 336 - 371, 2005. Antal sidor: 180.

Harvey, D. Ojämlikhetens geografi: texter om stadens och rummets förändringar i den globala kapitalismen. Stockholm: Atlas, 2011. Antal sidor: 203.

Hugemark, Agneta & Roman, Christine. "Diversity and Divisions in the Swedish Disability Movement: Disability, Gender, and Social Justice". Scandinavian Journal of Disability Reserarch. 2007. vol 9, no 1. sid 26-45. Antal sidor: 19.

Johansson, Thomas & Lalander, Philip. "kap 3,7 och 8". I: Vardagslivets socialpsykologi. Upplaga 2. Stockholm: Liber. 2013. Antal sidor: 68.

Lindqvist, Rafael. "Funktionshinder". I: Edling, Christofer & Liljeros, Fredrik (red). Ett delat samhälle: makt, intersektionalitet och social skiktning. Upplaga 2. Malmö: Liber. 2016. Sid 149-176. Antal sidor: 27.

Lundström, M. J., Fredriksson, C. & Witzell, J. Planning and sustainable urban development in Sweden. Stockholm: Föreningen för Samhällsplanering, 2013. Antal sidor: 324.

Nyström, J. Planeringens grunder: en översikt. Lund: Studentlitteratur, 2003. Antal sidor: 100.

Pojani, D. & Stead. D. Sustainable Urban Transport in the Developing Word: Beyond Megacities. 2015. Antal sidor: 22. Finns tillgänglig på: http://www.mdpi.com/2071-1050/7/6/7784

Rönnblom, M. Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy. Jordbruksverket: 2014. Finns tillgänglig på: www.jordbruksverket.se/download/18.724b0a8b148f52338a31978/1413352553484/Rapport+f%C3%B6r+publikation.pdf

Sveriges kommuner och landsting. Klimatanpassning i nybyggnation. Tips och råd från kommuner som visar vägen. LTAB 2015. Antal sidor: 52. Kan laddas ner från: www.skl.se

While Aidan; Jonas Andrew E G; Gibbs David . "From sustainable development to carbon control: eco-state restructuring and the politics of urban and regional development". Transactions of the Institute of British Geographers. 2010, 35.1. 76-93. Antal sidor: 17.

ÖVRIGT
Ytterligare litteratur och referensmaterial enligt lärares anvisningar - cirka 300 sidor.


Referenslitteratur

Adolfsson, K. & Boberg, S. Detaljplanehandboken. Handbok för detaljplanering enligt Plan- och Bygglagen, PBL. Norstedts juridik, 2013. Antal sidor: 235.

Blomberg, B. & Lindqvist, S-O. (red). Den regionala särarten. Lund: Studentlitteratur, 1994. Antal sidor: 262.

Christensen, J. m fl. Planera vatten och avlopp - vad lagen säger och hur den kommunala planeringen kan gå till. Malmö: Länsstyrelsen i Skåne län, 2008. Antal sidor: 94. Finns som pdf på: www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/sv/publikationer/2008/Planera_vatten_och_avlopp.pdf . Antal sidor: 94.

Hall, O., Alm, G., Ene, S., & Jansson, U. Introduktion till Kartografi och kartografisk information. Lund: Studentlitteratur, 2003. Antal sidor: 205.

Holm, F. Vad är ett miljöproblem - en introduktion med flera perspektiv. Lund: Studentlitteratur, 2008. Antal sidor: 184.

Johansson, M. & Khakee, A. Etik i stadsplanering. Upplaga 1:1. Lund: Studentlitteratur, 2009. ISBN 978-91-44-05337-0. Antal sidor: 211.

Larsson, A. & Jalakas, A. Jämställdhet nästa!: Samhällsplanering ur ett genusperspektiv. Stockholm: SNS Förlag, 2008. Antal sidor: 172.

Unnerbäck, A. Kulturhistorisk värdering av bebyggelse. Stockholm: Riksantikvarieämbetets förlag, 2002. Antal sidor: 107.

ÖVRIGT
Transportplanering i förändring. Finns tillgänglig på: http://www.k2centrum.se/sites/default/files/fields/field_uppladdad_rapport/handbok_jamstalldhet_i_transportplaneringen_webb.pdf

Lagar och förordningar. Finns tillgänglig på: http://www.notisum.se/,http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2017-12-21