Reg No: HNT 2017/20

 

Logotype of Karlstad University


Board of Teacher Education
Mathematics

Course Reading

Creative mathematics for teachers in grade 4-6 II

Valid from spring semester 2018

 

Course Code: LPGG18
Course Title: Creative mathematics for teachers in grade 4-6 II
Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6 II
Credits: 15
Degree Level: Bachelor


Books
Hattie J, Fisher D, Frey N. Framgångsrik undervisning i matematik en praktisk handbok. Stockholm: Natur & Kultur, 2017. ISBN 978-91-27-81978-8. Pages: 283.

Jönsson, Anders. Lärande bedömning. Gleerups, 2012. Pages: 170.

Reports
Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen - för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Stockholm: Skolverket, 2011. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2698 (2015-11-20). Pages: 45.

Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik del 1. Stockholm: Skolverket, 2012. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2833 (2015-11-20). Pages: 41.

Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik del 2. Stockholm: Skolverket, 2013. http://www.skolverket.se/publikationer?id=3013 (2015-11-20). Pages: 38.

Kunskapsbedömning i skolan. Praxis, begrepp, problem och möjligheter. Stockholm: Skolverket, 2011. Pages: 72.

Lgr 11 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: Skolverket, 2011.

Stödinsatser i utbildningen - om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. Stockholm: Skolverket, 2014. http://www.skolverket.se/publikationer?id=3362 (2015-11-20). Pages: 62.

Särskilt stöd i grundskolan. En sammanställning av senare års forskning och utvärdering. Stockholm: Skolverket, 2011. Pages: 96.

Dowker A. What works for children with mathematical difficulties?. University of Oxford, 2009. Pages: 53.

Engström Arne. Specialpedagogiska frågeställningar i matematik. Karlstad: Karlstad University Press, 2015. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-37409 (2015-11-20). Pages: 94.

Articles

Books
Lärarens handbok: läroplaner, skollag, diskrimineringslag, yrkesetiska principer, FN:s barnkonvention. Last edition. Lund: Studentlitteratur, 2008. Pages: 227.


 

Approved by the Board of Teacher Education, 21 December 2017