Dnr: HNT 2017/20

 

Logotype of Karlstad University


Lärarutbildningsnämnden
Matematik

Litteraturlista

Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6 II

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: LPGG18
Kursens benämning: Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6 II
Creative mathematics for teachers in grade 4-6 II
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


1 Matematikundervisning utifrån lärar- och elevperspektiv, II, 7,5 hp

Böcker
Hattie J, Fisher D, Frey N. Framgångsrik undervisning i matematik en praktisk handbok. Stockholm: Natur & Kultur, 2017. ISBN 978-91-27-81978-8. Antal sidor: 283.

Jönsson, Anders. Lärande bedömning. Gleerups, 2012. Antal sidor: 170.

Rapporter
Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen - för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Stockholm: Skolverket, 2011. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2698 (2015-11-20). Antal sidor: 45.

Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik del 1. Stockholm: Skolverket, 2012. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2833 (2015-11-20). Antal sidor: 41.

Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik del 2. Stockholm: Skolverket, 2013. http://www.skolverket.se/publikationer?id=3013 (2015-11-20). Antal sidor: 38.

Kunskapsbedömning i skolan. Praxis, begrepp, problem och möjligheter. Stockholm: Skolverket, 2011. Antal sidor: 72.

Lgr 11 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: Skolverket, 2011.

Stödinsatser i utbildningen - om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. Stockholm: Skolverket, 2014. http://www.skolverket.se/publikationer?id=3362 (2015-11-20). Antal sidor: 62.

Särskilt stöd i grundskolan. En sammanställning av senare års forskning och utvärdering. Stockholm: Skolverket, 2011. Antal sidor: 96.

Dowker A. What works for children with mathematical difficulties?. University of Oxford, 2009. Antal sidor: 53.

Engström Arne. Specialpedagogiska frågeställningar i matematik. Karlstad: Karlstad University Press, 2015. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-37409 (2015-11-20). Antal sidor: 94.

Artiklar
Artiklar (ca 150 sidor) kan tillkomma enligt lärarens anvisningar

2 Verksamhetsförlagd utbildning II, 7,5 hp

Böcker
Lärarens handbok: läroplaner, skollag, diskrimineringslag, yrkesetiska principer, FN:s barnkonvention. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur, 2008. Antal sidor: 227.


reviderad

 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2017-12-21