Dnr: HS 2017/34

 

Logotype of Karlstad UniversityKonst- och bildgestaltning

Litteraturlista

Bild för grundlärare i årskurs 4-6

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: LPGG20
Kursens benämning: Bild för grundlärare i årskurs 4-6
Visual Arts for Teaching in grades 4-6
Högskolepoäng: 30 hp
Utbildningsnivå: grundnivåReferenslitteratur

Farthing, Stephen (red.). Art: the whole story. London: Thames & Hudson, 2010. ISBN 9780500288955. Antal sidor: 576.

Frid, Johan. Intro - bild: skapa, kommunicera, förstå. 1. uppl. Malmö: Didacta, 2002. ISBN 9188548031. Antal sidor: 312.

Pihlgren, Ann S. Sokratiska samtal i undervisningen. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2010. ISBN 9789144054858. Antal sidor: 149.

Delkurs 1: Ämnesteori och ämnesdidaktik i bild (7,5 hp)

Bendroth Karlsson, Marie & Karlsson Häikiö, Tarja (Red.). Bild, konst och medier för yngre barn - kulturella redskap och pedagogiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur, 1998.. ISBN 9789144089935. Antal sidor: 166. I urval (s. 11-21).

Bendroth-Karlsson, Marie. Bildskapande i förskola och skola. Lund: Studentlitteratur, 1998. ISBN 9789144004266. Antal sidor: 232.

Eisner, Elliot W. The Arts and the Creation of Mind. New Haven: Yale University Press, 2005. ISBN 9780300105117. Antal sidor: 288. I urval.

Forsman, Anna-Christina & Piironen, Liisa. Bildernas bok - Handbok för bildkonstundervisningen i grundskolan. Helsingfors: Schildts & Söderströms, 2014. ISBN 9789144089935. Antal sidor: 158. I urval.

Löfstedt, Ulla. Barns bildskapande: teoretiska perspektiv och didaktiska konsekvenser. Jönköping: Jönköping Univ. Press, 2004. ISBN 9789197495318. Antal sidor: 54.

Skolverket. Kommentarmaterial till kursplanen i bild.. Reviderad 2017. Stockholm: Skolverket, 2017.Tillgänglig som PDF på www.skolverket.se. Antal sidor: 25.

Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Reviderad 2017. Stockholm.Tillgänglig som PDF på www.skolverket.se. Antal sidor: 293.

Åsén, Gunnar (red.). Bildundervisning och lärande genom bilder. Stockholm: Liber, 2017. ISBN 9789147122271. Antal sidor: 200. I urval.

Åsén, Gunnar. Varför bild i skolan? en historisk tillbakablick på argument för ett marginaliserat skolämne. I Uttryck, intryck, avtryck lärande, estetiska uttrycksformer och forskning. Vetenskapsrådet, 2006. Elektronisk version tillgänglig på https://publikationer.vr.se/produkt/uttryck-intryck-avtryck/.

Delkurs 2: Bild, rum och visuellt tänkande (7,5 hp)

Dodson, Bert. Keys to Drawing. Ohio: North Light Books, 1990. ISBN 9780891343370. Antal sidor: 224.

Fager Lars. SPLIT VISION En studie av designprocessen som lärprocess i ett utbildningssammanhang. Umeå: Umeå universitet, 2017. Antal sidor: 142 s. Elektronisk version tillgänglig på http://umu.diva-portal.org/.

Heskett, John. Design: en introduktion. Stockholm: Raster förlag, 2006. ISBN 9789187215728. Antal sidor: 219.

Hetland, L., Winner, E., Veenema, S., Kimberley M.S. Studio Thinking: Volume 2 - The Real Benefits of Visual Arts Education. Upplaga 2. New York: Teachers College Press, 2013. ISBN 9780807754351. Antal sidor: 176.

Häggström, Margaretha & Örtengren, Hans (red.). Visuell kunskap för multimodalt lärande. Lund: Studentlitteratur AB, 2017. ISBN 9789144114699. Antal sidor: 217. I urval.

Lindström, Lars. Kan kreativitet läras ut? En bildpedagogisk översikt. Lärarutbildningen Malmö Högskola, 2007. Antal sidor: 32. Elektronisk version tillgänglig på https://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/8163/Kan%20kreativitet%20laras%20ut.pdf?sequence=3&isAllowed=y.

Olsson, Angelica & Lundmark, Karin. Vad är grejen med samtidskonst?: en handbok för nyfikna. Göteborg: Kultur i Väst, 2016. Antal sidor: 73. Elektronisk version tillgänglig på http://www.kulturivast.se/konst/handbok-vad-ar-grejen-med-samtidskonst.

Skolverket. Kommentarmaterial till kursplanen i bild. Reviderad 2017. Stockholm: Skolverket, 2017. Tillgänglig som PDF på www.skolverket.se. Antal sidor: 25.

Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Reviderad 2017. Stockholm: Skolverket, 2017. Tillgänglig som PDF på www.skolverket.se. Antal sidor: 293.

Vygotskij, Lev Semenovič. Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos, 1995. ISBN 9171730117. Antal sidor: 111.

Delkurs 3: Bildkommunikation och visuell kultur (7,5 hp)

Bild, konst och medier för yngre barn - kulturella redskap och pedagogiska perspektiv. Red. Bendroth Karlsson, Marie & Karlsson Häikiö, Tarja. Lund: Studentlitteratur, 2014. ISBN 9789144089935. Antal sidor: 166. I urval (s. 69-93).

Eriksson, Yvonne. & Göthlund, Anette. Möten med bilder: att tolka visuella uttryck. Johanneshov: MTM, 2012. ISBN 9789144059457. Antal sidor: 216.

Häggström, Margaretha & Örtengren, Hans (red.). Visuell kunskap för multimodalt lärande. Lund: Studentlitteratur AB, 2017. ISBN 9789144114699. Antal sidor: 217. I urval..

Skolverket. Kommentarmaterial till kursplanen i bild. Reviderad 2017. Stockholm: Skolverket, 2017. Tillgänglig som PDF på www.skolverket.se. Antal sidor: 25.

Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Reviderad 2017. Stockholm: Skolverket, 2017. Tillgänglig som PDF på www.skolverket.se. Antal sidor: 293.

Sparrman, Anna. Barns visuella kulturer: skolplanscher och idolbilder. Lund: Studentlitteratur, 2006. ISBN 9789144037943. Antal sidor: 192. I urval.

Åsén, Gunnar (red.). Bildundervisning och lärande genom bilder. Stockholm: Liber, 2017. ISBN 9789147122271. Antal sidor: 200. I urval.

Delkurs 4: Produkt och process i bildundervisning (7,5 hp)

Eisner, Elliot W. The Arts and the Creation of Mind. New Haven: Yale University Press, 2005. ISBN 9780300105117. Antal sidor: 288. I urval.

Forsman, Anna-Christina & Piironen, Liisa. Bildernas bok - Handbok för bildkonstundervisningen i grundskolan. Helsingfors: Schildts & Söderströms, 2014. ISBN 9789515235121. Antal sidor: 158. I urval.

Lenz Taguchi, Hillevi. Varför pedagogisk dokumentation?: verktyg för lärande och förändring i förskolan och skolan. 2. Malmö: Gleerup, 2013. ISBN 9789140678607. Antal sidor: 138.

Lindström Lars, Lindberg Viveca, Persson Astrid. Pedagogisk bedömning - att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2013. ISBN 9789176566756. Antal sidor: 260. I urval.

Lindström, Lars. Produkt- och processvärdering i skapande verksamhet. I Skolverket Att bedöma eller döma. Tio artiklar om bedömning och betygssättning. (s. 109-124). Stockholm: Skolverket/Liber Distribution, 2002.

Skolverket. Bedömningsstöd i bild åk 6. Skolverket: Stockholm, 2014. Elektronisk version tillgänglig på www.skolverket.se. Antal sidor: 50.

Skolverket. Bedömningsstöd i bild åk 7-9. Skolverket: Stockholm, 2012. Elektronisk version tillgänglig på www.skolverket.se. Antal sidor: 52.

Skolverket. Betygsskalan och betygen B och D En handledning. Skolverket: Stockholm, 2016, Tillgänglig som PDF på www.skolverket.se. Antal sidor: 24.

Skolverket. Kommentarmaterial till kursplanen i bild. Stockholm: Skolverket, 2011: Tillgänglig som PDF på www.skolverket.se. Antal sidor: 14.

Skolverket. Kommentarmaterial till kursplanen i bild. Reviderad 2017. Stockholm: Skolverket, 2017. Tillgänglig som PDF på www.skolverket.se. Antal sidor: 25.

Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Reviderad 2017. Stockholm: Skolverket, 2017. Tillgänglig som PDF på www.skolverket.se. Antal sidor: 293.

Åsén, Gunnar (red.). Bildundervisning och lärande genom bilder. Stockholm: Liber, 2017. ISBN 9789147122271. Antal sidor: 200. I urval.


Artiklar tillkommer.