Dnr: HS 2017/39

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Historia

Litteraturlista

Kulturpolitik i ett historiskt perspektiv

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: HIA660
Kursens benämning: Kulturpolitik i ett historiskt perspektiv
Cultural policy in a historical perspective
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Ytterligare fördjupande litteratur tillkommer i samråd med kursledare.

Böcker
Ambjörnsson, Ronny. Den skötsamme arbetaren: idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880-1930. Upplaga 4. Stockholm: Carlssons, 2017. Antal sidor: 312.

Fornäs, Johan. Kultur. Upplaga 1. Malmö: Liber, 2012. Antal sidor: 112.

Frenander, Anders. Kulturen som kulturpolitikens stora problem: diskussionen om svensk kulturpolitik fram till 2010. Upplaga 2. Möklinta: Gidlund, 2014. Antal sidor: 305.

Lepenies, Wolf. The seduction of culture in German history. Princeton N.J: Princeton Univ. Press, 2006. Antal sidor: ca 50. [Tillgänglig elektroniskt].

Kapitel i bok
Beckman, Svante. "Kultur som tillväxtresurs och bildning". I: Astrid Lindgrens världar i Vimmerby. En studie om kulturarv och samhällsutveckling. Red. Jonsson, Leif. Nordic academic press, 2010. Antal sidor: 12. Pdf

Gustavsson, Bernt. "Inledning: Bildningstankens aktualitet och historiska framväxt". I: Bildningens förvandlingar. Red. Agelii, Karin & Gustavsson, Bernt. Göteborg: Daidalos, 2007. Antal sidor: 15. Pdf

Klockar Linder, My. "Konsten att definiera sitt studieobjekt. Kulturpolitik nu och då". I: Historia i praktiken. Red. Josephson, Peter & Lundgren, Frans. Upplaga 1. Lund: Studentlitteratur, 2016. Antal sidor: 15. Pdf.

Mangset, Per. "Kulturpolitiska modeller i västeuropa". I: Arkitekter på armlängds avstånd? Att studera kulturpolitik. Skrifter från Valfrid. Red. Frenander, Ander m.fl. 2010. ISSN 1103-6990 ; 48. Antal sidor: 33. Tillgänglig elektroniskt.

Tidskriftsartiklar
Backius, Stefan & Nordvall, Henrik. 2015. "ABF och radikaliseringens vågor". Arbetarhistoria : Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek. Vol. 153-154, no 1-2. s 30-41. ISSN 0281-7446. Antal sidor: 11. Pdf.

Johannisson & Blomgren. 2014. "Varför regional kulturpolitik? Legitimeringsberättelser i svenska regioner". Sosiologi idag. 20144 no 1 vol. Antal sidor: 25. Tillgänglig elektroniskt.

Lindsköld, Linnéa. 2015. "Contradicting Cultural Policy: A comparative study of the cultural policy of the Scandinavian radical right". Nordisk kulturpolitisk tidskrift. E-SSN 2000-8325, no 1. s 8-26. ISSN 1403-3216. Antal sidor: 18. Tillgänglig elektroniskt

Saukkonen, P. "Multiculturalism and cultural policy in Northern Europe". Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift.. 2013:2. s 178-200. Antal sidor: 18. Tillgänglig elektroniskt.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2017-12-15