Dnr: HNT 2017/21

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Geomatik

Litteraturlista

Introduktion till GIS som verktyg för samhällsplanering

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: NGGA18
Kursens benämning: Introduktion till GIS som verktyg för samhällsplanering
Introduction to GIS, as a Tool in Social Planning
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Harrie. L. (red). Geografisk informationsbehandling - teori, metoder och tillämpningar. . Senaste upplagan. Sverige: Studentlitteratur.

Övrigt
Internetlänkar som används i kursen kommer att hänvisas av lärare.

Harrie, Lars, et al. (2011) Geodetisk och fotogrammetrisk mätnings- och beräkningsteknik. Gävle. Elektronisk. Tillgänglig: http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Handbok-i-mat--och-kartfragor-HMK/referensbibliotek/kurskompendium/

Med blicken mot jorden - satellitbilder för samhällsnytta och forskning. Rymdstyrelsen, 2013. http://www.snsb.se/Global/Publikationer/Fjarranalys_BOK_FINAL.pdf.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-12-18