Dnr: HNT 2017/21

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Risk- och miljöstudier

Litteraturlista

Strategier i miljö- och säkerhetsarbetet

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: MVG200
Kursens benämning: Strategier i miljö- och säkerhetsarbetet
Societal Strategies for Environment and Safety
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Håkan Pihl. Miljöekonomi, för en hållbar utveckling. Lund: Studentlitteratur, 2014. Antal sidor: 165.

Michanek, Gabriel & Zetterberg, Charlotta. Den svenska miljörätten. Upplaga 4:e. Stockholm: Iustus förlag, 2017. Antal sidor: 589.

Svedung Inge. Låt det inte hända igen metodik för åtgärdsinriktad uppföljning av barnolyckor. Karlstad: MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2007. NCO 2007:9. ISBN 978-91-7253-346-2. Antal sidor: 99. Kan beställas från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Karlstad

Rapporter
Naturvårdsverket och Nutek. Miljömålen i det regionala utvecklingsarbetet, Synergier och målkonflikter. Naturvårdsverket, 2006. https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5645-X.pdf (2016-02-05). Antal sidor: 48. (Ca hälften av sidorna ingår i kursen. Vilka meddelas via Itslearning)

Kompendier
Kompendium. (Texter till ett kompendium för kursens övriga delar som ex säkerhetslagstiftning, miljökommunikation m.m. kommer att tillhandahållas via itslearning. Texterna kan vara utvalda delar/kapitel ur böcker, rapporter, eller vetenskapliga artiklar)


Till litteraturen tillkommer utöver dessa ett antal kompletterande texter enligt kursansvarigs anvisning.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-12-14