Dnr: HS2017/22

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Arbetsvetenskap

Litteraturlista

Forskningsmetoder inom arbetsvetenskapen

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: AVAD87
Kursens benämning: Forskningsmetoder inom arbetsvetenskapen
Research Methods within Working Life Science
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Benton, T. Craib, I. Philosophy of Social Science. Senaste upplagan. Basingstoke: Palgrave.

Corbin, J. Strauss, A. Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory. Senaste upplagan. Thousand Oaks: SAGE.

Danermark, B. Ekström, M. Jakobsen, L. Karlsson, J, Ch. Att förklara samhället. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Djurfeldt, G. Larsson, R. Stjärnhagen, O. Statistisk verktygslåda. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Karlsson, J, Ch. Bergman, A. Methods for social theory: analytical tools for theorizing and writing. Senaste upplagan. London: Routledge.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2017-12-11