Dnr: HS 2017/42

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Samhällskunskap

Litteraturlista

Samhällskunskap 3

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: SHG003
Kursens benämning: Samhällskunskap 3
Civics 3
Högskolepoäng: 30 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Delkurs 1. Samhällsvetenskaplig metod och aktuell samhällsvetenskapsdidaktisk forskning

Böcker
Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber, 2011. Antal sidor: 504.

Information
Aktuell samhällsvetenskapsdidaktisk forskning. Antal sidor cirka 500

Totalt ca 1000 sidor.

Delkurs 2. Självständigt vetenskapligt skrivande 7,5 hp

Böcker
Rienecker, Lotte; Jörgensen, Peter Stray. Att skriva en bra uppsats. Upplaga 2:2. Liber, 2009. Antal sidor: 400.

Information
Antal sidor: 400. Litteratur väljs i samråd med handledare och examinator Totalt cirka 1000 sidor

Totalt ca 1000 sidor

Delkurs 3. Samhällskunskapsundervisning i teori och praktik

Skollag, läroplaner och kursplaner för relevant ämne/verksamhet.

Referenslitteratur
Utifrån egen fråga om faktisk undervisning väljer studenten ämnesdidaktisk litteratur, minst fyra titlar, med utgångspunkt i följande lista:

Almgren, Ellen. Att fostra demokrater - Om skolan i demokratin och demokratin i skolan. Acta Univerisitatis Upsaliensis, 2006.

Andersson, Christopher; Avery G Patricia; Pederse, V Patricia; Smith S Elizabeth; Sullivan, L John. Divergent Perspectives on Citizenship Education: A Q-Method Study and Survey of Social Studies Teachers. American Educational Research Journal, 1997. Vol. 34 No.2:333-364.

Andersson, Klas. Deliberativ undervisning : en empirisk studie. Göteborg : Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet (finns som pdf), 2012.

Blanck, Sara. När ämnen möts En analys av samhällskunskapens funktioner och karaktärer vid ämnesintegrerad undervisning. Karlstad University Studies 2014:45 (pdf via DiVA), 2014.

Broman, Anders. . Att göra en demokrat? - Demokratisk socialisation i den svenska gymnasieskolan. 2009:41 (pdf via DiVA).

Bronäs, Agneta; Selander, Staffan. Bronäs, Agneta; Selander, Staffan. Stockholm: HLS förlag, 2002. 74-82 Ur Björn Falkevall; Selander, Staffan. Skolämne i kris? *. .

Christensen, Torben Spanget. Samfundsfag - et senmoderna fag?. 2011. i Nordidactica 2011:1, 1-25 (pdf via DiVA).

Eriksson, Cecilia. Det borde vara att folket bestämmer - En studie av ungdomars föreställningar om demokrati. 2006. Örebro Studies in Political Science 16

Forsberg, Åsa. Folk tror ju på en om man kan prata" - deliberativt arrangerad undervisning på gymnasieskolans yrkesprogram. Karlstad University Studies 2011:6 (pdf via DiVA)

Fredriksson, Anders. Marknaden och lärarna. Hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga tjänstemannaskap. 2011. Göteborg Studies in Politics 123 (elektronisk resurs)

Grönlund, Agneta. Redskap för lärande - återkoppling av samhällskunskap på gymnasiet. 2011. Karlstad University Studies 2011:10 (pdf via DiVA)

Hahn, Carole L. Comparative and international social studies research. 2006. Keith C. Barton, Ed. Research Methods in social Studies Education. Greenwich, Conn: IAP: 139-157

Jansson, Tobias. Vad kommer på provet? Gymnasielärares provpraxis i samhällskunskap. 2011. Karlstads University Studies 2011:2 (pdf via DiVA)

Jonasson Ring, Emmy. Samhällskunskap i ett föränderligt samhälle- Medborgarkompetenser och didaktiska utmaningar. 2015. Karlstad University Studies 2015:25 (pdf via DiVA)

Karlefjärd, Anna. Att rymmas inom sitt friutrymme - Om samhällskunskapslärares tolkning, anpassning och undervisning. 2011. Karlstad University Studies 2011:12 (pdf via DiVA)

Karlsson, Annika. Samhällsguide, individualist och moderator - Samhällskunskapslärares professionella förhållningssätt i betygsättningsrelaterat arbete. 2011. Karlstad University Studies 2011:13 (pdf via DiVA)

Larsson, Kent. Samtal, klassrumsklimat och elevers delaktighet - Överväganden kring en deliberativ didaktik. Örebro Studies in Education 21

Larsson, Kristoffer. Kritiskt tänkande i samhällskunskap - En studie som ur ett fenomenografiskt perspektiv belyser manifesterat kritiskt tänkande bland elever i grundskolans år 9. Karlstad University Studies 2011:7 (pdf via DiVA)

Levstik, Linda S. What happens in social studies classrooms? Research on K-12 social studies practice. 2008. Ner York and London: rouledge: 50-62 : Levstik S Linda; Tyson A Cynthia, eds, Handbook of Research in Social Studies Education *.

Liljestrand, Johan. Klassrummet som diskussionsarena. 2002. Örebro Studies in Education 6

Långström, Sture ; Virta, Arja. Samhällskunskapsdidaktik; för utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande. Lund: Studentlitteratur, 2011.

Odenstad, Christina. Prov och bedömning i samhällskunskap - en analys av gymnasielärares skrifltiga prov. 2010. Karlstad University Studies 2010:41 (pdf via DiVA)

Pierre, Jon. Skolan som politisk organisation. Malmö: Gleerups.

Sandahl, Johan. Att ta sig an världen - Lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskunskapsämnet. 2011. Karlstad University Studies 2011:32 (pdf via DiVA).

Schüllerqvist, Bengt; Osbeck, Christina. Ämnesdidaktiska insikter och strategier. Studier i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 1. 2009. Karlstad University Press 2010:41 (pdf via DiVA)

Tväråna, Malin. Rikare resonemang om rättvisa: vad kan kvalificera deltagande i samhällskunskapspraktiken? . 2014. Stockholms universitet (pdf via DiVA)

Tönnesen, Rolf Th; Tönnesen, Marianne. Demokratisk dannelse. Fagdidaktikk i samfunnskunskap . Bergen: Fagbokforlaget, 2007. utdrag ca 50 sid

Vernerson, Folke. Undervisa om samhället, didaktiska modeller och läraruppfattningar. Lund: Studentlitteratur, 1999. utdrag på cirka 50 sidor

Wall, Peter. EU-undervisning - En jämförelse av undervisning om politik på nationell och europeisk nivå. 2011. Karlstad University Studies 2011:14 (pdf via DiVA)

Woyshner, Christine. Notes toward a historiography of the social studies, i Keith C Barton, ed. Research Methods in Social Studies Education. 2006. Greenwich, Conn: IAP: 11-38

Delkurs 4. Att vara en deltagande samhällsmedborgare

Böcker
Ahrne Göran; Papakostas Apostolis. Organisationer, samhälle och globalisering : tröghetens mekanismer och förnyelsens förutsättningar . Studentlitteratur AB, 2014. ISBN 9789144096209 .

Bengtsson, Åsa. Politiskt deltagande. Lund: Studentlitteratur, 2008, 234 sidor.

De Vylder, Stefan. Utvecklingens drivkrafter. Stockholm: Forum syd, 2007, urval sidor ca 278.

Ekman, Joakim; Linde, Jonas (red). Politik, protest, populism. Malmö: Liber, kommande 2010, 272 sidor.

Fountain, Susan. Att undervisa för utveckling. Lund: Studentlitteratur, 1997, urval sidor ca 100 .

Hylland Eriksen Thomas. Globalization: The Key Concepts. Bloomsbury Publishing PLC, 2014. ISBN 9780857857422 .

Dokument
Styrmedel och litteratur kring andra länders skolsystem och samhällskunskapsundervisning. Antal sidor, ca 150

Referenslitteratur
Hagevi, Magnus. Den svenska väljaren. Malmö: Geerups utbildning, 2014. Antal sidor: 208.

Artiklar
Artiklar som exemplifierar och teoretiserar delkursens teman. Antal sidor, ca 100

Aktuella styrdokument för gymnasiet. Antal sidor, ca 100

Totalt ca 1000 sidor


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2015-10-24