Reg No: HNT 2017/19

 

Logotype of Karlstad University


Faculty Board of Health, Science and Technology
Physics

Course Reading

Science, technology, visual arts and drama

Valid from spring semester 2018

 

Course Code: LPGF04
Course Title: Science, technology, visual arts and drama
Naturvetenskap, teknik, bild och drama
Credits: 30
Degree Level: Bachelor


1, Introduction to science, technology, visual arts and drama, 7.5 ECTS cr

Elfström, Inger. Nilsson, Bodil. Sterner, Lillemor & Wehner-Godée, Christina. Barn och naturvetenskap - upptäcka, utforska, lära i förskola och skola. Stockholm: Liber, 2014. Pages: 200.

F. Sternudd, Mia-Marie. Dramapedagogik som demokratisk fostran? Fyra dramapedagogiska perspektiv - dramapedagogik i fyra läroplaner. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Studies in Education 88, 2000. Valda sidor: 1-114. Pages: 114.

Furness, K. Formulera - Bild och projekt i förskolan. . Edition 2017. Stockholm: Liber. Pages: 262.

Hamrin, Maria & Norqvist, Patrik. Fysik i vardagen, 266 vardagsmysterier avslöjade över en kopp kaffe. Lund: Studentlitteratur, 2016. Pages: 422.

Helldén, Gustav. Högström, Per. Jonsson, Gunnar. Karlefors, Inger. & Vikström, Anna. Vägar till naturvetenskapens värld - ämneskunskap i didaktisk belysning. Stockholm: Liber, 2015. Pages: 261.

Mjaaland Heggstad, Kari. 7 vägar till drama; grundbok i drama för förskollärare och lärare. Lund: Studentlitteratur, 2014. Pages: 255.

Nilsson, Andreas (red). Kemi den gränslösa vetenskapen. Mölndal: Kungliga vetenskapsakademin och Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin, 2011. https://www.kva.se/globalassets/vetenskap_samhallet/kemibok_2011.pdf (2016-08-10). Pages: 112.

Paulsen, Brit. Estetik i förskolan. Lund: Studentlitteratur, 1996. Pages: 141.

Skolverket. Läroplan för förskolan LpFö98 (rev. 2016). Stockholm. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442 (2016-08-10). Pages: 16.

Sundberg, Bodil. Areljung, Sophie. Due, Karin. Ottanderm, Christina & Tellgren, Britt. Förskolans naturvetenskap i praktiken. Edition 2016. Malmö: Gleerups. Pages: 160.

Sundin, Bo. Den kupade handen: Människan och tekniken. Falun: Carlsson bokförlag, 2006. Pages: 362.

2, Body, movement and construction, 7.5 ECTS cr

Bendroth-Karlsson, Marie. Bildskapande i förskola och skola. Lund: Studentlitteratur, 1998. Pages: 232.

Elfström, Inger. Nilsson, Bodil. Sterner, Lillemor & Wehner-Godée, Christina. Barn och naturvetenskap - upptäcka, utforska, lära i förskola och skola. Stockholm: Liber, 2014. Pages: 200.

F. Sternudd, Mia-Marie. Dramapedagogik som demokratisk fostran? Fyra dramapedagogiska perspektiv - dramapedagogik i fyra läroplaner. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Studies in Education 88 , 2000. Valda sidor: 1-114. Pages: 114.

Forsberg Ahlcrona, Mirella. Förskolans didaktik och dockan som redskap. Lund: Studentlitteratur, 2012. Pages: 132.

Furness, K. Formulera - Bild och projekt i förskolan.. Edition 2017. Stockholm: Liber. Pages: 262.

Hamrin, Maria & Norqvist, Patrik. Fysik i vardagen, 266 vardagsmysterier avslöjade över en kopp kaffe. Lund: Studentlitteratur, 2016. Pages: 422.

Helldén, Gustav. Högström, Per. Jonsson, Gunnar. Karlefors, Inger. & Vikström, Anna. Vägar till naturvetenskapens värld - ämneskunskap i didaktisk belysning. Stockholm: Liber, 2015. Pages: 261.

Mjaaland Heggstad, Kari. 7 vägar till drama; grundbok i drama för förskollärare och lärare. Lund: Studentlitteratur, 2014. Pages: 255.

Mylesand, Mia. Bygg och konstruktion i förskolan. Malmö: Lärarförbundets förlag, 2007. Pages: 123.

Nilsson, Andreas (red). Kemi den gränslösa vetenskapen. . Mölndal: Kungliga vetenskapsakademin och Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin, 2011. https://www.kva.se/globalassets/vetenskap_samhallet/kemibok_2011.pdf (2016-08-10). Pages: 112.

Skolverket. Läroplan för förskolan LpFö98 (rev. 2016). Stockholm. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442 (2016-08-10). Pages: 16.

Socialstyrelsen. Smitta i förskolan - En kunskapsöversikt, Socialstyrelsen. Edition 2008. Stockholm. http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/20448/smitta-i-forskolan-en-kunskapsoversikt-2008-126-1.pdf (2016-08-10). Pages: 135.

Trageton, Arne. Lek med material: Konstruktionslek och barns utveckling. Stockholm: Liber AB, 2009. Pages: 200.

3, Practical Placement, 7.5 ECTS cr

Hellman, Anette. Vardagsliv på förskolan ur ett normkritiskt perspektiv. Edition 2013. Stockholm: Liber.

Skolverket. Läroplan för förskolan LpFö98 (rev 2016). Stockholm. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442 (2016-08-10). Pages: 16.

SOU:2006:75 . Jämställd förskola, om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete. . Stockholm: Utbildningsdepartementet.

4, Children, nature and society, 7.5 ECTS cr

Helldén, Gustav. Högström, Per. Jonsson, Gunnar. Karlefors, Inger. & Vikström, Anna. Vägar till naturvetenskapens värld - ämneskunskap i didaktisk belysning. Stockholm: Liber, 2015. Pages: 261.

Skolverket. Läroplan för förskolan LpFö98 (rev. 2016). Stockholm. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442 (2016-08-10). Pages: 16.

Studenten väljer valfri didaktisk litteratur från tidigare delkurser.

Sundberg, Bodil. Areljung, Sophie. Due, Karin. Ottanderm, Christina & Tellgren, Britt. Förskolans naturvetenskap i praktiken. Edition 2016. Malmö: Gleerups. Pages: 160.


Science articles and Internet-based material are chose in consultation with the teacher.

 

Approved by the Faculty Board of Health, Science and Technology, 5 December 2017